അന്തർഭാഷാകണ്ണികൾ ഇല്ലാത്ത താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താളുകളിൽ മറ്റു ഭാഷാ വിക്കികളിലേക്ക് കണ്ണി ചേർത്തിട്ടില്ല.

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 17:24, 19 ഏപ്രിൽ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 01. കശ്ചിത് കാന്താ
 2. 02. തസ്മിന്നദ്രൗ...
 3. 03. തസ്യ സ്ഥിത്വാ..
 4. 04. പ്രത്യാസന്നെ നഭസി...
 5. 08 ത്വാമാരൂഢം...
 6. 09 മന്ദം മന്ദം...
 7. 10 താം ചാവശ്യം ...
 8. 11 കർത്തും യശ്ച ...
 9. 12 മാർഗം താവത് ശൃണു ...
 10. 13 ആപൃച്ഛസ്വ പ്രിയ ...
 11. 14 അദ്രേഃ ശൃംഗം...
 12. 15 രത്നച്ഛായാവ്യതികര...
 13. 16 ത്വയ്യായത്തം ...
 14. 17 ത്വാമാസാരപ്രശമിത ...
 15. 18. ഛന്നോപാന്തഃ ...
 16. 19. സ്ഥിത്വാ തസ്മിൻ...
 17. 20. തസ്യാസ്തിക്തൈ...
 18. ०५. ധൂമജ്യോതിസലില...
 19. ०६ ജാതം വംശേ ...
 20. ०७ സന്തപ്താനാം ...
 21. അങ്കഗണിതം
 22. അങ്കഗണിതം/ആമുഖം
 23. അട ദോശ
 24. അതിശയോക്തി
 25. അപ്പച്ചട്ടി
 26. അമരകോശഃ
 27. അമരകോശഃ/തൃതീയം കാണ്ഡം
 28. അമരകോശഃ/ദ്വിതീയം കാണ്ഡം
 29. അമരകോശഃ/പ്രഥമം കാണ്ഡം
 30. അമരകോശഃ/പ്രഥമം കാണ്ഡം/സ്വർഗവർഗഃ
 31. അലങ്കാരം
 32. അലങ്കാരം/അനന്വയം
 33. അലങ്കാരം/അപഹ്നുതി
 34. അലങ്കാരം/അപ്രസ്തുത പ്രശംസ
 35. അലങ്കാരം/അർത്ഥാന്തരന്യാസം
 36. അലങ്കാരം/ആക്ഷേപം
 37. അലങ്കാരം/ഉദാത്തം
 38. അലങ്കാരം/ഉപമേയോപമ
 39. അലങ്കാരം/ഉല്ലേഖം
 40. അലങ്കാരം/ഉൽപ്രേക്ഷ
 41. അലങ്കാരം/കാവ്യലിംഗം
 42. അലങ്കാരം/ഭ്രാന്തിമാൻ
 43. അലങ്കാരം/സസന്ദേഹം
 44. അലങ്കാരം/സ്മൃതിമാൻ
 45. ഇങ്ക്സ്കേപ് പാഠങ്ങൾ/ഇങ്ക്സ്കേപിനെക്കുറിച്ച്
 46. ഇങ്ക്സ്കേപ് പാഠങ്ങൾ/തക്കാളിയുണ്ടാക്കാം
 47. ഇതിഹാസങ്ങൾ
 48. ഇന്ദുലേഖ
 49. ഇന്റർനെറ്റ്
 50. ഇറച്ചി ചോറ്

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)