09 മന്ദം മന്ദം...

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

9. मन्दं मन्दं नुदति पवनः चानुकूलो यथा त्वां
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते स गन्धः ।
गर्भाधानक्ष्मपरिचायात् नूनम् आबद्धमालाः
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तम् बलाकाः॥

മന്ദം മന്ദം നുദതി പവനഃ ചാനുകൂലോ യഥാ ത്വാം വാമശ്ചായം നദതി മധുരം ചാതകസ്തെ സ ഗന്ധഃ ഗർഭാധാനക്ഷമപരിചയാത് നൂനം ആബദ്ധമാലാഃ സേവിഷ്യന്തേ നയനസുഭഗം ഖേ ഭവന്തം വലാകാഃ.

अनुकूलःसगन्धः अयं पवनः च यथा त्वां मन्दं मन्दं नुदति। चातक च ते वामः मधुरं नदति। आबद्धमालाः बलाकाः नयनसुभगं भवन्तम् खे गर्भाधानक्ष्मपरिचायात् नूनम् सेविष्यन्ते ।

അനുകൂലമായ സുഗന്ധമുള്ളകാറ്റ് എപ്രകാരം നിന്നെ മന്ദം മന്ദം തള്ളിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചാതകം നിന്റെ ഇടത് നിന്നും ശബ്ദിക്കും. മാലാരൂപത്തിലുള്ള വലാഹപക്ഷികൾ സുമുഖനായ നിനക്ക് ആകാശത്തിൽ മുട്ടയിടാൻ വന്നപരിചയത്താൽ തീർച്ചയായും സേവിക്കും

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=09_മന്ദം_മന്ദം...&oldid=17383" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്