०६ ജാതം വംശേ ...

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

6. जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः।
तेन अर्थित्वं त्वयि विधिवशात दूरबन्धुर्गतोऽहं
यज्ञ्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥
ജാതം വംശേ ഭുവനവിദിതേ പുഷ്കരാവർത്തകാനാം ജാനാമി ത്വാം പകൃതിപുരുഷം കാമരൂപം മഖോനഃ. തേനാർത്ഥിത്വം ത്വയി വിധിവശാത് ദൂരബന്ധുർഗതോഹം യാജ്ഞാ മൊഘാഃ വരമധിഗുണേ നാധമേ ലബ്ധകാമാഃ.

अन्वयः- पुष्करावर्तकानां भुवनविदिते वंशे जातं त्वां मघोनःप्रकृतिपुरुषं कामरूपं जानामि। तेन त्वयि अर्थित्वं। अहं विधिवशात दूरबन्धुर्गतः। अधिगुणे यज्ञ्ञा मोघा (अपि) वरम। लब्धकामा (अपि) अधमे न.।

അർത്ഥം: പുഷ്കരാവർത്തകന്മാരുടെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ വംശത്തിൽ ജനിച്ചവനും ഇന്ദ്രന്റെ അനുചരനും ഇഷ്ടമ്പോലെ രൂപമെടുക്കുന്നവനും ആയി എനിക്കറിയാം. ഞാൻ വിധിവശാൽ ബന്ധു ദൂരെയുള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നോട് യാചിക്കുന്നത്. ഗുണമേറിയവനോട് വിഫലം എങ്കിലും യാചന നല്ലതാണ്.കാര്യം നടക്കുമെങ്കിലും അധമനോട് യാചിക്കരുത്.

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=०६_ജാതം_വംശേ_...&oldid=17381" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്