ഇങ്ക്സ്കേപ് പാഠങ്ങൾ/ഇങ്ക്സ്കേപിനെക്കുറിച്ച്

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

ഒരു സ്വതന്ത്ര ഓപൺ സോഴ്സ് വെക്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്ററാണ് ഇങ്ക്സ്കേപ്പ്. എസ്വിജി, എക്സ്എംഎൽ, സിഎസ്എസ്, എച്ച്ടിഎംഎൽ5 എന്നീ വെബ് മാനകങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്ന ഒരു വെക്റ്റർ ആപ്ലികേഷൻ പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇങ്ക്സ്കേപിന്റെ നിർമ്മാണ ലക്ഷ്യം.


ആമുഖം