ഏറ്റവും ചുരുക്കം പ്രാവശ്യം തിരുത്തപ്പെട്ട താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 17:24, 19 ഏപ്രിൽ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 2. മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്/മലയാളം എഴുതുവാൻ/നിവേശക രീതികൾ/റെമിങ്ടൺ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 3. ഇന്ദുലേഖ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 4. മേഘദൂതം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 5. ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ഭാഗം 5‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 6. ഡെബിയൻ/അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ വിതരണങ്ങൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 7. ഡെബിയൻ/പോർട്ടുകൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 8. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രസ്ഥാനം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 9. മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്/മലയാളം എഴുതുവാൻ/നിവേശക രീതികൾ/ഐട്രാൻസ്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 10. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/അനുമതികൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 11. ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ഭാഗം 3‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 12. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/ആമുഖം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 13. ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ഭാഗം 4‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 14. വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ പ്രശ്നോത്തരി/test‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 15. ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ഭാഗം 1‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 16. അങ്കഗണിതം/ആമുഖം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 17. മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്/മലയാളം എഴുതുവാൻ/നിവേശക രീതികൾ/സ്വനലേഖ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 18. സമാസോക്തി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 19. ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ഭാഗം 6‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 20. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/സ്വാതന്ത്രങ്ങൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 21. കേരളാ സാമുഹിക പരിഷ്കർതാക്കൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 22. ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ആമുഖം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 23. ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ഭാഗം 2‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 24. ദൃഷ്ടാന്തം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 25. ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ്‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 26. മുസ്ലിംകളുടെ ഇസ്തിഗാസ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 27. 03. തസ്യ സ്ഥിത്വാ..‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 28. ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/ടെർമിനൽ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 29. അമരകോശഃ/ദ്വിതീയം കാണ്ഡം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 30. കുമാരസംഭവം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 31. ०५. ധൂമജ്യോതിസലില...‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 32. ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/അദ്ധ്യായം 6‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 33. ഉദാത്തം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 34. ഡെബിയൻ/ഉടമ്പടി‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 35. 13 ആപൃച്ഛസ്വ പ്രിയ ...‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 36. ഗിറ്റ്/ആരംഭം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 37. 09 മന്ദം മന്ദം...‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 38. 11 കർത്തും യശ്ച ...‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 39. ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ജാവ പ്രമാണങ്ങൾ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 40. ഭാഷ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 41. മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്/മലയാളം എഴുതുവാൻ/ഗ്നോം 2‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 42. ഇൻറർനെറ്റ്/അദ്ധ്യായം 1‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 43. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/ചരിത്രം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 44. ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ജാവ ഉപകരണങ്ങൾ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 45. പ്രതീപം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 46. ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 47. 10 താം ചാവശ്യം ...‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 48. 08 ത്വാമാരൂഢം...‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 49. മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്/യുണീക്കോഡ്‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 50. പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/രചയിതാക്കൾ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:കുറഞ്ഞ_പുനരവലോകനങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്