സമാസോക്തി

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

ലക്ഷണം:വിശേഷണത്തിൻ സാമ്യ്ത്താൽ

    വർണ്യപ്റസ്തുത ധർമ്മിയിൽ
    അവർണ്യവ്യത്താന്താരോപം
    സമാസോക്തിയലംക്യതി.
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=സമാസോക്തി&oldid=17236" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്