ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ഭാഗം 4

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

ഡയറക്റ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡ് ആണ് എം.കെ.ഡി.ഐ.ആർ. ( mkdir ) ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം: mkdir കമാൻഡിനു ശേഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡയറക്റ്ററിയുടെ ആബ്സൊല്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് പാത്ത് നല്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്കു എന്റെ ഹോം ഡയറക്റ്ററിക്കകത്ത് Finance എന്ന ഡയറക്റ്ററി (/home/prasobh/Finance) ഉണ്ടാക്കണം എന്നു വിചാരിക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഹോം ഡയറക്റ്ററിയിൽ ആണെങ്കിൽ “mkdir Finance” എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇനി മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ mkdir /home/prasobh/Finance എന്ന ആബ്സൊല്യൂട്ട് പാത്ത് ഉപയോഗിക്കാം.

നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡയറക്റ്ററികൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ mkdir നു ശേഷം ഓരോ സ്പെയ്സ് ഇട വിട്ടു ഡയറക്റ്ററികളുടെ പേരുകൾ നൽകിയാൽ മതി. ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ ഹോം ഡയറക്റ്ററിയിലെ Documents എന്ന ഡയറക്റ്ററിക്കകത്ത് Linux,Windows എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ഡയറക്റ്ററികൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നു കരുതുക. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ /home/prasobh/Documents ൽ ആണെങ്കിൽ “mkdir Linux Windows” എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമാണെങ്കിൽ ആബ്സൊല്യൂട് പാത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, അപ്പോൾ കമാൻഡ് “mkdir /home/prasobh/Documents/Linux /home/prasobh/Documents/Windows” എന്നായി മാറും. ഇനി ഇതിൽ “Windows” എന്ന ഡയറക്റ്ററി എനിക്കു /tmp ക്കകത്താണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നു കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കമാൻഡിനു പകരം “mkdir /home/prasobh/Documents/Linux /tmp/Windows” എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.

അഥവാ എന്റെ ഹോം ഡയറക്റ്ററിയിൽ ‘Documents” എന്ന ഡയറക്റ്ററി ഇല്ലെങ്കിലോ? എങ്കിൽ അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ടു കമാൻഡുകളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് “No such file or directory” എന്നവസാനിക്കുന്ന ഒരു എറർ മെസ്സേജ് ലഭിക്കും. ഇതു സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു ഡയറക്റ്ററിക്കുള്ളിൽ വേറൊരു ഡയറക്റ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു കൊണ്ടാണ്. ഇതൊഴിവാക്കാനും ഒറ്റയടിക്ക് /home/prasobh/Documents എന്ന ഡയറക്റ്ററിയും അതിനുള്ളിൽ Linux എന്ന സബ് ഡയറക്റ്ററിയും ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കു “mkdir” കമാൻഡിനോടൊപ്പം “-p” എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് mkdir -p /home/prasobh/Documents/Linux എന്ന കമാൻഡ്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം നോക്കുക.

[prasobh@localhost ~]$ ls /home/prasobh/Documents ls: cannot access /home/prasobh/Documents: No such file or directory

/home/prasobh/Documents എന്ന ഡയറക്റ്ററി നിലവിലില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് ls കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ മുകളിൽ കണ്ട എറർ മെസ്സേജ് ലഭിച്ചത്. ഇനി നമുക്കു /home/prasobh/Documents നകത്തു Linux,Windows എന്നീ ഡയറക്റ്ററികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

[prasobh@localhost ~]$ mkdir /home/prasobh/Documents/Linux /home/prasobh/Documents/Windows mkdir: cannot create directory `/home/prasobh/Documents/Linux’: No such file or directory mkdir: cannot create directory `/home/prasobh/Documents/Windows’: No such file or directory

/home/prasobh/Documents നിലവിലില്ലാത്തതു കൊണ്ടു തന്നെ മേൽപറഞ്ഞ രണ്ടുഡയറക്റ്ററികളും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന എറർ മെസ്സേജ് ലഭിക്കും. ഇതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി -pഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം:

[prasobh@localhost ~]$ mkdir -p /home/prasobh/Documents/Linux /home/prasobh/Documents/Windows [prasobh@localhost ~]$ ls /home/prasobh/Documents Linux Windows

mkdir കമാൻഡിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ man mkdir എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുക.