ഉദാത്തം

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

പുരാവൃത്ത പരാമർശ- മുദാത്തം ശ്രീ സമൃദ്ധിയും


ഉദാത്തം അലങ്കാരത്തെ കുറിച്ച് വിക്കിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ വായികാം

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ഉദാത്തം&oldid=9687" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്