പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/രചയിതാക്കൾ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള രചയിതാക്കളെ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

  1. ജുനൈദ്