മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്/മലയാളം എഴുതുവാൻ/നിവേശക രീതികൾ/സ്വനലേഖ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

സ്വനലേഖ ഒരു ലിപ്യന്തരണ വ്യവസ്ഥയാണു്. മൊഴിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഐച്ഛികങ്ങൾ നൽകി അവയിൽ നിന്നൊന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇതവസരമൊരുക്കുന്നു.