വർഗ്ഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 17:24, 19 ഏപ്രിൽ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #49 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 49 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. അങ്കഗണിതം/ആമുഖം
 2. ഇന്ദുലേഖ
 3. ഇൻറർനെറ്റ്/അദ്ധ്യായം 1
 4. എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്
 5. കാവ്യാദർശം -ദണ്ഡി
 6. കുമാരസംഭവം
 7. കേരളാ സാമുഹിക പരിഷ്കർതാക്കൾ
 8. കോക്കനട്ട് ഫ്രഷ് ടോസ്റ്റ്‌
 9. ഗ്നു+ലിനക്സ്/ഫയൽ സിസ്റ്റം
 10. ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ജാവ പ്രമാണങ്ങൾ
 11. ജീവശാസ്ത്രം
 12. ഡെബിയൻ/അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ വിതരണങ്ങൾ
 13. ഡെബിയൻ/ഉടമ്പടി
 14. ഡെബിയൻ/നയരേഖകൾ
 15. ഡെബിയൻ/പോർട്ടുകൾ
 16. ഡെബിയൻ/ഹാർഡ്‌വെയർ പിന്തുണ
 17. പശ്ചിമഘട്ടം
 18. പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ
 19. മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്/മലയാളം എഴുതുവാൻ/നിവേശക രീതികൾ/ഐട്രാൻസ്
 20. മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്/മലയാളം എഴുതുവാൻ/നിവേശക രീതികൾ/റെമിങ്ടൺ
 21. മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്/മലയാളം എഴുതുവാൻ/നിവേശക രീതികൾ/ലളിത
 22. മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്/മലയാളം എഴുതുവാൻ/നിവേശക രീതികൾ/സ്വനലേഖ
 23. മഹാകാവ്യങ്ങൾ
 24. മുസ്ലിംകളുടെ ഇസ്തിഗാസ
 25. മേഘദൂതം
 26. ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ്
 27. ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/ടെർമിനൽ
 28. ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/ലിനക്സ് കെർണൽ
 29. ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ
 30. ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/ലിനക്സ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടപ്പ്
 31. വിക്കി പുസ്തകശാല:Community Portal
 32. വിറ്റാമിൻ
 33. വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ പ്രശ്നോത്തരി/test
 34. വൃത്തമഞ്ജരി അവതാരിക
 35. ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ആമുഖം
 36. ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ഭാഗം 1
 37. ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ഭാഗം 2
 38. ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ഭാഗം 3
 39. ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ഭാഗം 4
 40. ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ഭാഗം 5
 41. ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ഭാഗം 6
 42. സമാസോക്തി
 43. സ്റ്റഫ്ഡ് പാൻ കേക്ക് വിത്ത് കോക്കനട്ട്‌
 44. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/അനുമതികൾ
 45. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/ആമുഖം
 46. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/ഉദാഹരണങ്ങൾ
 47. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/ചരിത്രം
 48. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രസ്ഥാനം
 49. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/സ്വാതന്ത്രങ്ങൾ

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)