ഏറ്റവുമധികം തിരുത്തപ്പെട്ട താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 17:24, 19 ഏപ്രിൽ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. മനുഷ്യശരീരം‏‎ (65 പതിപ്പുകൾ)
 2. പ്രധാന താൾ‏‎ (63 പതിപ്പുകൾ)
 3. ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/പ്രോഗ്രാമും പ്രോസസുകളും‏‎ (49 പതിപ്പുകൾ)
 4. എൻജിനീയറിങ്ങ് മെക്കാനിക്സ്‏‎ (47 പതിപ്പുകൾ)
 5. പഞ്ചരാത്രം: രണ്ടാമങ്കം‏‎ (39 പതിപ്പുകൾ)
 6. ലാടെക്ക്‏‎ (38 പതിപ്പുകൾ)
 7. അങ്കഗണിതം‏‎ (37 പതിപ്പുകൾ)
 8. വിക്കി പുസ്തകശാല:Community Portal‏‎ (34 പതിപ്പുകൾ)
 9. വിഡ്ഢിത്തം തിരിച്ചറിയലെന്ന ലളിതകല‏‎ (29 പതിപ്പുകൾ)
 10. സാധാരണക്കാരന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ/അധ്യായം 1‏‎ (29 പതിപ്പുകൾ)
 11. ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്‏‎ (23 പതിപ്പുകൾ)
 12. പഞ്ചരാത്രം:സ്ഥാപന‏‎ (22 പതിപ്പുകൾ)
 13. പഞ്ചരാത്രം: ഒന്നാമങ്കം‏‎ (21 പതിപ്പുകൾ)
 14. സാധാരണക്കാരന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ/അധ്യായം 2‏‎ (18 പതിപ്പുകൾ)
 15. ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ‏‎ (17 പതിപ്പുകൾ)
 16. സരസ്വതീസ്തുതി‏‎ (17 പതിപ്പുകൾ)
 17. ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്‏‎ (17 പതിപ്പുകൾ)
 18. ഇതിഹാസങ്ങൾ‏‎ (17 പതിപ്പുകൾ)
 19. സി പ്ലസ്‌ പ്ലസ്‌ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്‏‎ (16 പതിപ്പുകൾ)
 20. ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/ഫയൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ‏‎ (16 പതിപ്പുകൾ)
 21. ബി.എസ്.എൻ.‍എൽ. ബ്രോഡ്ബാൻഡ്/പൂമുഖം‏‎ (15 പതിപ്പുകൾ)
 22. ജീവശാസ്ത്രം‏‎ (15 പതിപ്പുകൾ)
 23. വിക്കിപീഡിയ കൈപ്പുസ്തകം‏‎ (14 പതിപ്പുകൾ)
 24. ഡെബിയൻ/പതിപ്പുകൾ‏‎ (13 പതിപ്പുകൾ)
 25. ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്/ഉള്ളടക്കം‏‎ (13 പതിപ്പുകൾ)
 26. കേരള എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ 2009/പേപ്പർ 2‏‎ (12 പതിപ്പുകൾ)
 27. പി.എച്ച്.പി.‏‎ (12 പതിപ്പുകൾ)
 28. പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്‏‎ (12 പതിപ്പുകൾ)
 29. പഞ്ചരാത്രം: മൂന്നാമങ്കം‏‎ (12 പതിപ്പുകൾ)
 30. ബാലപ്രബോധനം‏‎ (11 പതിപ്പുകൾ)
 31. ഇങ്ക്സ്കേപ് പാഠങ്ങൾ‏‎ (11 പതിപ്പുകൾ)
 32. വിഷ്ണുസൂക്തം‏‎ (10 പതിപ്പുകൾ)
 33. ഗ്നു+ലിനക്സ്‏‎ (10 പതിപ്പുകൾ)
 34. ജ്യോതിശാസ്ത്രം‏‎ (10 പതിപ്പുകൾ)
 35. അച്ചടി‏‎ (10 പതിപ്പുകൾ)
 36. കവിത - ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ‏‎ (9 പതിപ്പുകൾ)
 37. വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ പ്രശ്നോത്തരി/യു.പി. തലം‏‎ (9 പതിപ്പുകൾ)
 38. വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി‏‎ (9 പതിപ്പുകൾ)
 39. പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/പൈത്തൺ കരസ്ഥമാക്കൽ‏‎ (9 പതിപ്പുകൾ)
 40. മൂലകങ്ങൾ‏‎ (9 പതിപ്പുകൾ)
 41. ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്/ഇതര പതിപ്പുകൾ‏‎ (9 പതിപ്പുകൾ)
 42. ഡെബിയൻ‏‎ (9 പതിപ്പുകൾ)
 43. ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്/പതിപ്പുകൾ‏‎ (9 പതിപ്പുകൾ)
 44. ബി.എസ്.എൻ.‍എൽ. ബ്രോഡ്ബാൻഡ്/ഇൻസ്റ്റലേഷൻ‏‎ (9 പതിപ്പുകൾ)
 45. കാവ്യാദർശം -ദണ്ഡി‏‎ (9 പതിപ്പുകൾ)
 46. മീഡിയാവിക്കി‏‎ (9 പതിപ്പുകൾ)
 47. ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/നിങ്ങളുടെ ലിനക്സിനെ അറിയൂ‏‎ (9 പതിപ്പുകൾ)
 48. വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ പ്രശ്നോത്തരി/ഹൈസ്കൂൾ തലം‏‎ (9 പതിപ്പുകൾ)
 49. അലങ്കാരം‏‎ (9 പതിപ്പുകൾ)
 50. കേരള എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ 2009/പേപ്പർ 1‏‎ (8 പതിപ്പുകൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:കൂടുതൽ_പുനരവലോകനങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്