ജ്യോതിശാസ്ത്രം

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search


NGC 4414 (NASA-med).jpg

പ്രപഞ്ചത്തെ മൊത്തത്തിൽ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പഠനവിധേയമാക്കുന്ന ശാസ്ത്ര മേഖലയാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം, പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളേയും അവയ്ക്കുപിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭൗതികപ്രതിഭാസങ്ങളേയും ഇതിൽ പഠനവിധേയമാക്കുന്നു. ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ശാസ്ത്രമേഖലകളിലൊന്നും അതേസമയം ഏറ്റവും ആധുനീകവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രവുമാണിത്. പ്രചീന സംസ്കാരങ്ങൾ മുതലേ ഈ ശാസ്ത്രവിഭാഗം നിലനിന്നിരുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുണ്ടായ കുതിച്ചുചാട്ടം പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണമായിതീർന്നിട്ടുണ്ട്, അതുവഴി മുൻപ് അനുമാനിക്കപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ബൃഹത്തായതാണ് പ്രപഞ്ചഘടന എന്ന സത്യം വെളിപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. ഈ വിക്കിപുസ്തകം ജ്യോതിശാസ്ത്ര പഠിതാക്കൾക്ക് സഹായകരമകുന്നതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്.

ഉള്ളടക്കം[തിരുത്തുക]

  1. പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആധുനിക കാഴ്ച്ചപ്പാട്
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ജ്യോതിശാസ്ത്രം&oldid=14919" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്