ഏറ്റവുമധികം വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 17:24, 19 ഏപ്രിൽ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #42 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 42 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്/പതിപ്പുകൾ‏‎ (5 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 2. ദശരൂപകങ്ങൾ‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 3. സി പ്ലസ്‌ പ്ലസ്‌ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 4. ലാടെക്ക്‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 5. ഇറച്ചി ചോറ്‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 6. ബാലപ്രബോധനം‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 7. മാക് ഒ.എസ്. എക്സ് ലെപ്പേഡ്‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 8. ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 9. സാധാരണക്കാരന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 10. പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 11. കേരള എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ 2009/പേപ്പർ 1‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 12. വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 13. ഫെഡോറ ലിനക്സ്‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 14. സിദ്ധരൂപാവലി‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 15. കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങ്‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 16. പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് ഭാഷ - സി ഷാർപ്പ്‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 17. പന്നിപ്പനി‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 18. ഗ്നു+ലിനക്സ്/വിതരണങ്ങൾ‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 19. ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 20. പഞ്ചരാത്രം:സ്ഥാപന‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 21. അലങ്കാരം‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 22. അങ്കഗണിതം‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 23. പഞ്ചരാത്രം: രണ്ടാമങ്കം‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 24. മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 25. പഞ്ചരാത്രം: മൂന്നാമങ്കം‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 26. ഗ്നു+ലിനക്സ്‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 27. മനുഷ്യശരീരം‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 28. പഞ്ചരാത്രം: ഒന്നാമങ്കം‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 29. ഇതിഹാസങ്ങൾ‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 30. എച്ച് റ്റി എം എൽ‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 31. കേരള എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ 2009/പേപ്പർ 2‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 32. നെറ്റ്‌വർക്കിങ്ങ്‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 33. ഇങ്ക്സ്കേപ് പാഠങ്ങൾ/ഇങ്ക്സ്കേപിനെക്കുറിച്ച്‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 34. വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 35. ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/Authors & Contributors‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 36. ഡെബിയൻ‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 37. ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 38. സുറിയാനി ഭാഷ‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 39. വിഡ്ഢിത്തം തിരിച്ചറിയലെന്ന ലളിതകല‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 40. ജ്യോതിശാസ്ത്രം‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 41. മൂലകങ്ങൾ‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 42. ഗിറ്റ്‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:കൂടുതൽ_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്