കേരള എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ 2009/പേപ്പർ 1

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

1. 0° സെൽ‌ഷ്യസിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചാലകങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം സമമാണ്. t1°C-യിലെ ആദ്യ ചാലകത്തിന്റെ പ്രധിരോധവും t2°C-യിലെ ആദ്യ ചാലകത്തിന്റെ പ്രധിരോധവും സമമാണ്. എങ്കിൽ പ്രധിരോധത്തിന്റെ താപ കോയെഫിഷ്യന്റുകളുടെ അനുപാതം (α12) സമം

(A) t1/t2
(B) (t1-t2)/t2
(C) (t1-t2)/t1
(D) t2/(t1-t2)
(E) t2/t1

2. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയഗത്തിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ കണ്ടെത്തുക

(A)

A B C
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

(B)

A B C
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

(C)

A B C
0 0 1
0 1 0
1 0 1
1 1 0

(D)

A B C
0 0 1
0 1 1
1 0 0
1 1 1

(E)

A B C
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

3. താഴെ കാണുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ 1കിലൊ ഓം റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്താണ്.

(A) 0 mA
(B) 5 mA
(C) 10 mA
(D) 15 mA
(E) 20 mA

4. Aയിലൂടെയും Cയിലൂടെയും ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ Bയിലൂടെയും Dയിലൂടെയും ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്തിന് സമമാണ്?

(A) ഇൻപുട്ട് പോലെ തന്നെ
(B) ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ
(C) പൂജ്യം
(D) ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ
(E) സ്റ്റെഡി ഡി.സി.