വലിയ താളുകളുടെ പട്ടിക

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (നാൾവഴി) ‎പഞ്ചരാത്രം: രണ്ടാമങ്കം ‎[1,30,242 ബൈറ്റുകൾ]
 2. (നാൾവഴി) ‎ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/പ്രോഗ്രാമും പ്രോസസുകളും ‎[1,03,889 ബൈറ്റുകൾ]
 3. (നാൾവഴി) ‎വിക്കിപീഡിയ കൈപ്പുസ്തകം/ചില പതിവു് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ‎[79,027 ബൈറ്റുകൾ]
 4. (നാൾവഴി) ‎പഞ്ചരാത്രം: ഒന്നാമങ്കം ‎[76,988 ബൈറ്റുകൾ]
 5. (നാൾവഴി) ‎ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/ഫയൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ ‎[66,088 ബൈറ്റുകൾ]
 6. (നാൾവഴി) ‎ഗ്നു+ലിനക്സ്/വിതരണങ്ങൾ ‎[60,120 ബൈറ്റുകൾ]
 7. (നാൾവഴി) ‎വിക്കി പുസ്തകശാല:Community Portal ‎[56,061 ബൈറ്റുകൾ]
 8. (നാൾവഴി) ‎ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/ഇന്റർപ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ‎[52,548 ബൈറ്റുകൾ]
 9. (നാൾവഴി) ‎ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/ലിനക്സ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ‎[40,353 ബൈറ്റുകൾ]
 10. (നാൾവഴി) ‎പഞ്ചരാത്രം: മൂന്നാമങ്കം ‎[38,599 ബൈറ്റുകൾ]
 11. (നാൾവഴി) ‎ഇതിഹാസങ്ങൾ ‎[36,587 ബൈറ്റുകൾ]
 12. (നാൾവഴി) ‎ദന്തവൈദ്യം - പതിവു് ചോദ്യങ്ങൾ ‎[36,575 ബൈറ്റുകൾ]
 13. (നാൾവഴി) ‎ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/അദ്ധ്യായം 2 ‎[35,224 ബൈറ്റുകൾ]
 14. (നാൾവഴി) ‎പഞ്ചരാത്രം:സ്ഥാപന ‎[33,081 ബൈറ്റുകൾ]
 15. (നാൾവഴി) ‎എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് ‎[32,013 ബൈറ്റുകൾ]
 16. (നാൾവഴി) ‎വിക്കിപീഡിയ കൈപ്പുസ്തകം/എഴുത്തു പരിശീലനം ‎[31,516 ബൈറ്റുകൾ]
 17. (നാൾവഴി) ‎മനുഷ്യശരീരം ‎[31,144 ബൈറ്റുകൾ]
 18. (നാൾവഴി) ‎ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്/പതിപ്പുകൾ ‎[29,926 ബൈറ്റുകൾ]
 19. (നാൾവഴി) ‎വിഡ്ഢിത്തം തിരിച്ചറിയലെന്ന ലളിതകല ‎[28,440 ബൈറ്റുകൾ]
 20. (നാൾവഴി) ‎സാധാരണക്കാരന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ/അധ്യായം 1 ‎[25,924 ബൈറ്റുകൾ]
 21. (നാൾവഴി) ‎ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/അദ്ധ്യായം 1 ‎[24,921 ബൈറ്റുകൾ]
 22. (നാൾവഴി) ‎കാവ്യാദർശം -ദണ്ഡി ‎[24,411 ബൈറ്റുകൾ]
 23. (നാൾവഴി) ‎വിക്കിപീഡിയ കൈപ്പുസ്തകം/മലയാളം എഴുതുവാൻ ‎[24,202 ബൈറ്റുകൾ]
 24. (നാൾവഴി) ‎ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/നിങ്ങളുടെ ലിനക്സിനെ അറിയൂ ‎[21,149 ബൈറ്റുകൾ]
 25. (നാൾവഴി) ‎വിക്കിപീഡിയ കൈപ്പുസ്തകം/സഹോദര സംരംഭങ്ങൾ ‎[19,672 ബൈറ്റുകൾ]
 26. (നാൾവഴി) ‎ബാലപ്രബോധനം ‎[19,346 ബൈറ്റുകൾ]
 27. (നാൾവഴി) ‎അച്ചടി ‎[18,543 ബൈറ്റുകൾ]
 28. (നാൾവഴി) ‎ഗ്നു+ലിനക്സ്/ഫയൽ സിസ്റ്റം ‎[17,992 ബൈറ്റുകൾ]
 29. (നാൾവഴി) ‎വിക്കിപീഡിയ കൈപ്പുസ്തകം/മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ‎[17,867 ബൈറ്റുകൾ]
 30. (നാൾവഴി) ‎ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ഭാഗം 2 ‎[16,198 ബൈറ്റുകൾ]
 31. (നാൾവഴി) ‎ഡെബിയൻ/ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ‎[16,035 ബൈറ്റുകൾ]
 32. (നാൾവഴി) ‎ഡെബിയൻ/പതിപ്പുകൾ ‎[15,428 ബൈറ്റുകൾ]
 33. (നാൾവഴി) ‎ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/അദ്ധ്യായം 3 ‎[15,399 ബൈറ്റുകൾ]
 34. (നാൾവഴി) ‎പി.എച്ച്.പി. ‎[15,108 ബൈറ്റുകൾ]
 35. (നാൾവഴി) ‎എൻജിനീയറിങ്ങ് മെക്കാനിക്സ് ‎[14,643 ബൈറ്റുകൾ]
 36. (നാൾവഴി) ‎ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ‎[14,607 ബൈറ്റുകൾ]
 37. (നാൾവഴി) ‎ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ഭാഗം 3 ‎[14,352 ബൈറ്റുകൾ]
 38. (നാൾവഴി) ‎മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്/യുണീക്കോഡ് ‎[14,351 ബൈറ്റുകൾ]
 39. (നാൾവഴി) ‎ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/ജാവ ഉപകരണങ്ങൾ ‎[14,222 ബൈറ്റുകൾ]
 40. (നാൾവഴി) ‎സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/ഉദാഹരണങ്ങൾ ‎[14,035 ബൈറ്റുകൾ]
 41. (നാൾവഴി) ‎സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് ‎[13,436 ബൈറ്റുകൾ]
 42. (നാൾവഴി) ‎വിക്കിപീഡിയ കൈപ്പുസ്തകം/വിക്കിപീഡിയ – തുടക്കവും തുടർച്ചയും ‎[13,228 ബൈറ്റുകൾ]
 43. (നാൾവഴി) ‎ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/ടെർമിനൽ ‎[13,203 ബൈറ്റുകൾ]
 44. (നാൾവഴി) ‎ലാടെക്ക് ‎[13,202 ബൈറ്റുകൾ]
 45. (നാൾവഴി) ‎ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/അദ്ധ്യായം 4 ‎[13,154 ബൈറ്റുകൾ]
 46. (നാൾവഴി) ‎പന്നിപ്പനി ‎[12,238 ബൈറ്റുകൾ]
 47. (നാൾവഴി) ‎ലിനക്സ് കുറിപ്പുകൾ/ലിനക്സ് കെർണൽ ‎[11,831 ബൈറ്റുകൾ]
 48. (നാൾവഴി) ‎വിഷ്ണുസൂക്തം ‎[11,778 ബൈറ്റുകൾ]
 49. (നാൾവഴി) ‎ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്/ഇതര പതിപ്പുകൾ ‎[11,705 ബൈറ്റുകൾ]
 50. (നാൾവഴി) ‎വൃത്തമഞ്ജരി അവതാരിക ‎[11,612 ബൈറ്റുകൾ]

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:വലിയതാളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്