തിരിച്ചുവിടൽ താളുകളുടെ പട്ടിക കാണിക്കുക

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 17:24, 19 ഏപ്രിൽ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Baloney detection kit →‎ വിഡ്ഢിത്തം തിരിച്ചറിയലെന്ന ലളിതകല
 2. Chilly Gobi →‎ പാചകപുസ്തകം:ചില്ലി ഗോബി
 3. Engineering Mechanics →‎ എൻജിനീയറിങ്ങ് മെക്കാനിക്സ്
 4. GNU/Linux →‎ ഗ്നു+ലിനക്സ്
 5. IT Quiz →‎ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ പ്രശ്നോത്തരി
 6. Inkscape →‎ ഇങ്ക്സ്കേപ് പാഠങ്ങൾ
 7. Inkscpe Lessons →‎ ഇങ്ക്സ്കേപ് പാഠങ്ങൾ
 8. Java Programming →‎ ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്
 9. Kalathappam →‎ പാചകപുസ്തകം:കലത്തപ്പം
 10. Kumbilappam →‎ പാചകപുസ്തകം:കുമ്പിളപ്പം
 11. Linux →‎ ഗ്നു+ലിനക്സ്
 12. Main Page →‎ പ്രധാന താൾ
 13. Malayalam Computing →‎ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്
 14. Pancharatram →‎ പഞ്ചരാത്രം
 15. Pancharatram-act two →‎ പഞ്ചരാത്രം: രണ്ടാമങ്കം
 16. Pancharatram-canto one →‎ പഞ്ചരാത്രം: ഒന്നാമങ്കം
 17. Pancharatram-canto two →‎ പഞ്ചരാത്രം: രണ്ടാമങ്കം
 18. Pancharatram-sthapana →‎ പഞ്ചരാത്രം:സ്ഥാപന
 19. Printing →‎ അച്ചടി
 20. Pywikipedia →‎ പൈവിക്കിപീഡിയ
 21. Sandbox →‎ വിക്കിപാഠശാല:എഴുത്തുകളരി
 22. Scan Tailor →‎ സ്കാൻ ടൈലർ
 23. Source Control Management With Git →‎ ഗിറ്റ്
 24. The Fine Art of Baloney Detection →‎ വിഡ്ഢിത്തം തിരിച്ചറിയലെന്ന ലളിതകല
 25. Ubuntu →‎ ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്
 26. Ubuntu Linux/Malayalam typing →‎ ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്/മലയാളം ടൈപ്പിങ്
 27. Using Ubuntu Linux →‎ ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്
 28. Veppilakatti →‎ പാചകപുസ്തകം:വേപ്പിലക്കട്ടി ചമ്മന്തി
 29. WB:ABOUT →‎ സഹായം:വിവരണം
 30. WB:ANB →‎ വിക്കിപാഠശാല:കാര്യനിർവാഹകർക്കുള്ള നോട്ടീസ് ബോർഡ്
 31. WB:CCO →‎ വിക്കിപാഠശാല:ചുറ്റിത്തിരിയൽ
 32. WB:WIW →‎ വിക്കിപാഠശാല:എന്താണ്‌ വിക്കിപാഠശാല
 33. WS2013 →‎ ഉപയോക്താവ്:Akhilan/WS2013
 34. WS2013/Countdown →‎ വിക്കിപാഠശാല:WS2013/Countdown
 35. WS2013/Share →‎ വിക്കിപാഠശാല:WS2013/Share
 36. Wikipedia →‎ വിക്കിപീഡിയ കൈപ്പുസ്തകം
 37. ०२ തസ്മിന്നദ്രൗ... →‎ 02. തസ്മിന്നദ്രൗ...
 38. അനന്വയം →‎ അലങ്കാരം/അനന്വയം
 39. അപഹ്നുതി →‎ അലങ്കാരം/അപഹ്നുതി
 40. അപ്രസ്തുത പ്രശംസ →‎ അലങ്കാരം/അപ്രസ്തുത പ്രശംസ
 41. അമരകോശഃ/സ്വർഗവർഗഃ →‎ അമരകോശഃ/പ്രഥമം കാണ്ഡം/സ്വർഗവർഗഃ
 42. അരിയുണ്ട →‎ പാചകപുസ്തകം:അരിയുണ്ട
 43. അർത്ഥാന്തരന്യാസം →‎ അലങ്കാരം/അർത്ഥാന്തരന്യാസം
 44. ആക്ഷേപം →‎ അലങ്കാരം/ആക്ഷേപം
 45. ഇങ്ക്സ്കേപ് →‎ ഇങ്ക്സ്കേപ് പാഠങ്ങൾ
 46. ഇൻറർനെറ്റ് →‎ ഇന്റർനെറ്റ്
 47. ഈന്തിൻ പുടി →‎ പാചകപുസ്തകം:ഈന്തിൻ പുടി
 48. ഉപമ →‎ അലങ്കാരം/ഉപമ
 49. ഉപമേയോപമ →‎ അലങ്കാരം/ഉപമേയോപമ
 50. ഉബുണ്ടു →‎ ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:തിരിച്ചുവിടൽ‌പട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്