ഏറ്റവും പഴയ താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 17:24, 19 ഏപ്രിൽ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. കുമാരസംഭവം‏‎ (04:24, 5 ഡിസംബർ 2009)
 2. വൃത്തമഞ്ജരി അവതാരിക‏‎ (03:40, 11 ഏപ്രിൽ 2010)
 3. അങ്കഗണിതം/ആമുഖം‏‎ (15:13, 26 ജൂലൈ 2010)
 4. സാധാരണക്കാരന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ‏‎ (14:13, 17 നവംബർ 2010)
 5. പന്നിപ്പനി‏‎ (06:06, 16 ഏപ്രിൽ 2011)
 6. അലങ്കാരം‏‎ (03:19, 18 ജനുവരി 2012)
 7. പൈവിക്കിപീഡിയ‏‎ (20:04, 15 ജൂൺ 2013)
 8. ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്/പുതിയ ഉപയോക്താവ്‏‎ (20:21, 15 ജൂൺ 2013)
 9. ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്/പതിപ്പുകൾ‏‎ (20:22, 15 ജൂൺ 2013)
 10. ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്/മലയാളം ടൈപ്പിങ്‏‎ (20:23, 15 ജൂൺ 2013)
 11. ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്/നിർദ്ദേശസഞ്ചയം‏‎ (20:24, 15 ജൂൺ 2013)
 12. ഫെഡോറ ലിനക്സ്‏‎ (20:29, 15 ജൂൺ 2013)
 13. ഫെഡോറ ലിനക്സ്/ഉള്ളടക്കം‏‎ (20:29, 15 ജൂൺ 2013)
 14. ഫെഡോറ ലിനക്സ്/ഇൻസ്റ്റലേഷനുകൾ‏‎ (20:30, 15 ജൂൺ 2013)
 15. ഫെഡോറ ലിനക്സ്/ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ‏‎ (20:30, 15 ജൂൺ 2013)
 16. മാക് ഒ.എസ്. എക്സ് ലെപ്പേഡ്‏‎ (20:34, 15 ജൂൺ 2013)
 17. മാക് ഒ.എസ്. എക്സ് ലെപ്പേഡ്/ഉള്ളടക്കം‏‎ (20:35, 15 ജൂൺ 2013)
 18. മാക് ഒ.എസ്. എക്സ് ലെപ്പേഡ്/അധ്യായം 1‏‎ (20:35, 15 ജൂൺ 2013)
 19. അതിശയോക്തി‏‎ (20:47, 15 ജൂൺ 2013)
 20. അലങ്കാരം/അപഹ്നുതി‏‎ (20:49, 15 ജൂൺ 2013)
 21. അലങ്കാരം/അനന്വയം‏‎ (20:50, 15 ജൂൺ 2013)
 22. അപ്പച്ചട്ടി‏‎ (20:52, 15 ജൂൺ 2013)
 23. അലങ്കാരം/അപ്രസ്തുത പ്രശംസ‏‎ (20:53, 15 ജൂൺ 2013)
 24. അമരകോശഃ‏‎ (20:53, 15 ജൂൺ 2013)
 25. അമരകോശഃ/തൃതീയം കാണ്ഡം‏‎ (20:55, 15 ജൂൺ 2013)
 26. അമരകോശഃ/ദ്വിതീയം കാണ്ഡം‏‎ (20:55, 15 ജൂൺ 2013)
 27. അമരകോശഃ/പ്രഥമം കാണ്ഡം‏‎ (20:55, 15 ജൂൺ 2013)
 28. അമരകോശഃ/പ്രഥമം കാണ്ഡം/സ്വർഗവർഗഃ‏‎ (20:55, 15 ജൂൺ 2013)
 29. അറബി‏‎ (21:03, 15 ജൂൺ 2013)
 30. അലങ്കാരം/ആക്ഷേപം‏‎ (21:05, 15 ജൂൺ 2013)
 31. അലങ്കാരം/ഉദാത്തം‏‎ (21:05, 15 ജൂൺ 2013)
 32. അലങ്കാരം/ഉല്ലേഖം‏‎ (21:06, 15 ജൂൺ 2013)
 33. അലങ്കാരം/ഉപമ‏‎ (21:06, 15 ജൂൺ 2013)
 34. അലങ്കാരം/ഉപമേയോപമ‏‎ (21:06, 15 ജൂൺ 2013)
 35. അലങ്കാരം/ഉൽപ്രേക്ഷ‏‎ (21:07, 15 ജൂൺ 2013)
 36. അലങ്കാരം/കാവ്യലിംഗം‏‎ (21:07, 15 ജൂൺ 2013)
 37. അലങ്കാരം/സ്മൃതിമാൻ‏‎ (21:07, 15 ജൂൺ 2013)
 38. അലങ്കാരം/ഭ്രാന്തിമാൻ‏‎ (21:08, 15 ജൂൺ 2013)
 39. അലങ്കാരം/സസന്ദേഹം‏‎ (21:08, 15 ജൂൺ 2013)
 40. ഇന്റർനെറ്റ്‏‎ (21:09, 15 ജൂൺ 2013)
 41. അച്ചടി‏‎ (21:28, 15 ജൂൺ 2013)
 42. ഇൻറർനെറ്റ്/അധ്യായം 1‏‎ (21:45, 15 ജൂൺ 2013)
 43. ഇൻറർനെറ്റ്/അധ്യായം 2‏‎ (21:45, 15 ജൂൺ 2013)
 44. ഇൻറർനെറ്റ്‍/അധ്യായം 4‏‎ (21:45, 15 ജൂൺ 2013)
 45. ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്/ഉള്ളടക്കം‏‎ (21:48, 15 ജൂൺ 2013)
 46. ഉദാത്തം‏‎ (21:49, 15 ജൂൺ 2013)
 47. കവിത - ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ‏‎ (21:51, 15 ജൂൺ 2013)
 48. പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് ഭാഷ - സി ഷാർപ്പ്‏‎ (21:56, 15 ജൂൺ 2013)
 49. സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്‏‎ (21:57, 15 ജൂൺ 2013)
 50. കഥ‏‎ (22:00, 15 ജൂൺ 2013)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:പുരാതന_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്