വിവരം ഏറ്റവും കുറവുള്ള താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (നാൾവഴി) ‎ഭാഷ ‎[43 ബൈറ്റുകൾ]
 2. (നാൾവഴി) ‎കഥ ‎[49 ബൈറ്റുകൾ]
 3. (നാൾവഴി) ‎ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്/യുസർ അകൗണ്ട്‌ ‎[64 ബൈറ്റുകൾ]
 4. (നാൾവഴി) ‎ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്/ഉബുണ്ടു മെനു ‎[65 ബൈറ്റുകൾ]
 5. (നാൾവഴി) ‎വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ പ്രശ്നോത്തരി/test ‎[73 ബൈറ്റുകൾ]
 6. (നാൾവഴി) ‎മതം,ആദ്ധ്യാത്മികം ‎[78 ബൈറ്റുകൾ]
 7. (നാൾവഴി) ‎ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്/ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കലും നീക്കം ചെയ്യലും ‎[91 ബൈറ്റുകൾ]
 8. (നാൾവഴി) ‎ഗണിതം ‎[108 ബൈറ്റുകൾ]
 9. (നാൾവഴി) ‎മാനവികവിജ്ഞാനീയം ‎[110 ബൈറ്റുകൾ]
 10. (നാൾവഴി) ‎കേരള എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ 2009/പേപ്പർ 2/vecta ‎[131 ബൈറ്റുകൾ]
 11. (നാൾവഴി) ‎കേരള എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ 2009/പേപ്പർ 2/vectb ‎[131 ബൈറ്റുകൾ]
 12. (നാൾവഴി) ‎നിഘണ്ടുകൾ സൂചനാഗ്രന്ഥങ്ങൾ പട്ടികകൾ ‎[135 ബൈറ്റുകൾ]
 13. (നാൾവഴി) ‎പശ്ചിമഘട്ടം ‎[135 ബൈറ്റുകൾ]
 14. (നാൾവഴി) ‎ഇന്റർനെറ്റ് ‎[138 ബൈറ്റുകൾ]
 15. (നാൾവഴി) ‎ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനീയം ‎[150 ബൈറ്റുകൾ]
 16. (നാൾവഴി) ‎കേരള എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ 2009/പേപ്പർ 2/opt ‎[175 ബൈറ്റുകൾ]
 17. (നാൾവഴി) ‎ബാലസാഹിത്യം ‎[177 ബൈറ്റുകൾ]
 18. (നാൾവഴി) ‎അലങ്കാരം/കാവ്യലിംഗം ‎[177 ബൈറ്റുകൾ]
 19. (നാൾവഴി) ‎ബി.എസ്.എൻ.‍എൽ. ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ‎[178 ബൈറ്റുകൾ]
 20. (നാൾവഴി) ‎കേരള എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ 2009/പേപ്പർ 1/opt ‎[180 ബൈറ്റുകൾ]
 21. (നാൾവഴി) ‎രൂപകം (അലങ്കാരം) ‎[182 ബൈറ്റുകൾ]
 22. (നാൾവഴി) ‎ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം ‎[203 ബൈറ്റുകൾ]
 23. (നാൾവഴി) ‎പുഷ്പിതാഗ്ര ‎[222 ബൈറ്റുകൾ]
 24. (നാൾവഴി) ‎അപ്പച്ചട്ടി ‎[246 ബൈറ്റുകൾ]
 25. (നാൾവഴി) ‎രൂപകാതിശയോക്തി ‎[252 ബൈറ്റുകൾ]
 26. (നാൾവഴി) ‎ദീപകം ‎[256 ബൈറ്റുകൾ]
 27. (നാൾവഴി) ‎മൂലകങ്ങൾ ‎[259 ബൈറ്റുകൾ]
 28. (നാൾവഴി) ‎വിഷ്ണുബലി ‎[263 ബൈറ്റുകൾ]
 29. (നാൾവഴി) ‎മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്/മലയാളം എഴുതുവാൻ/നിവേശക രീതികൾ/റെമിങ്ടൺ ‎[264 ബൈറ്റുകൾ]
 30. (നാൾവഴി) ‎അലങ്കാരം/അപഹ്നുതി ‎[265 ബൈറ്റുകൾ]
 31. (നാൾവഴി) ‎മൂലകങ്ങൾ/ഉള്ളടക്കം ‎[267 ബൈറ്റുകൾ]
 32. (നാൾവഴി) ‎അലങ്കാരം/ഉപമേയോപമ ‎[267 ബൈറ്റുകൾ]
 33. (നാൾവഴി) ‎അലങ്കാരം/അപ്രസ്തുത പ്രശംസ ‎[273 ബൈറ്റുകൾ]
 34. (നാൾവഴി) ‎അലങ്കാരം/അനന്വയം ‎[274 ബൈറ്റുകൾ]
 35. (നാൾവഴി) ‎പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്/രചയിതാക്കൾ ‎[274 ബൈറ്റുകൾ]
 36. (നാൾവഴി) ‎വിരോധാഭാസം ‎[281 ബൈറ്റുകൾ]
 37. (നാൾവഴി) ‎അലങ്കാരം/ഉല്ലേഖം ‎[284 ബൈറ്റുകൾ]
 38. (നാൾവഴി) ‎വ്യതിരേകം ‎[286 ബൈറ്റുകൾ]
 39. (നാൾവഴി) ‎സന്ദേശകാവ്യം ‎[289 ബൈറ്റുകൾ]
 40. (നാൾവഴി) ‎അലങ്കാരം/ഉൽപ്രേക്ഷ ‎[296 ബൈറ്റുകൾ]
 41. (നാൾവഴി) ‎സമാസോക്തി ‎[298 ബൈറ്റുകൾ]
 42. (നാൾവഴി) ‎സിദ്ധരൂപാവലി ‎[304 ബൈറ്റുകൾ]
 43. (നാൾവഴി) ‎അലങ്കാരം/ആക്ഷേപം ‎[308 ബൈറ്റുകൾ]
 44. (നാൾവഴി) ‎ശ്ലേഷം ‎[334 ബൈറ്റുകൾ]
 45. (നാൾവഴി) ‎ദൃഷ്ടാന്തം ‎[335 ബൈറ്റുകൾ]
 46. (നാൾവഴി) ‎ഇന്ദുലേഖ ‎[348 ബൈറ്റുകൾ]
 47. (നാൾവഴി) ‎ഗിറ്റ്/ഫയലുകൾ ചേർക്കാൻ ‎[365 ബൈറ്റുകൾ]
 48. (നാൾവഴി) ‎അലങ്കാരം/ഉദാത്തം ‎[374 ബൈറ്റുകൾ]
 49. (നാൾവഴി) ‎സംസ്കൃതഭാഷാപഠനോപാധികൾ ‎[379 ബൈറ്റുകൾ]
 50. (നാൾവഴി) ‎അലങ്കാരം/ഉപമ ‎[394 ബൈറ്റുകൾ]

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:ചെറിയ_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്