ദീപകം

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

അനേകമേകധർമ്മത്തി- ലന്വയിപ്പതു ദീപകം:

മദംകൊണ്ടാന ശോഭിക്കു- മൌദാര്യംകൊണ്ടു ഭൂപതി

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ദീപകം&oldid=9762" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്