രൂപകാതിശയോക്തി

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.

നിഗിര്യധ്യവസാനം താൻ രൂപകാതിശയോക്തിയാം. സരോജയുഗളം കാണ്ക ശരങ്ങൾ ചൊരിയുന്നിതാ.

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=രൂപകാതിശയോക്തി&oldid=9810" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്