ഏറ്റവുമധികം കണ്ണികളാൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 17:24, 19 ഏപ്രിൽ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. സഹായം:ടൈപ്പിംഗ്‌‏‎ (1,002 കണ്ണികൾ)
 2. സഹായം:എഡിറ്റിംഗ്‌ വഴികാട്ടി‏‎ (1,002 കണ്ണികൾ)
 3. സഹായം:Tutorial‏‎ (998 കണ്ണികൾ)
 4. സഹായം:ഉള്ളടക്കം‏‎ (944 കണ്ണികൾ)
 5. വിക്കിപാഠശാല:എഴുത്തുകളരി‏‎ (944 കണ്ണികൾ)
 6. സഹായം:എഴുത്ത്‏‎ (942 കണ്ണികൾ)
 7. വിക്കിപാഠശാല:പുതുമുഖം‏‎ (939 കണ്ണികൾ)
 8. സഹായം:ഐ.ആർ.സി.‏‎ (882 കണ്ണികൾ)
 9. ഉപയോക്താവ്:Manojk‏‎ (485 കണ്ണികൾ)
 10. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Manojk‏‎ (482 കണ്ണികൾ)
 11. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:MkBot‏‎ (265 കണ്ണികൾ)
 12. ഉപയോക്താവ്:MkBot‏‎ (265 കണ്ണികൾ)
 13. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Atjesse‏‎ (178 കണ്ണികൾ)
 14. ഉപയോക്താവ്:Atjesse‏‎ (177 കണ്ണികൾ)
 15. ഉപയോക്താവ്:Alfasst‏‎ (145 കണ്ണികൾ)
 16. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Alfasst‏‎ (144 കണ്ണികൾ)
 17. ഉപയോക്താവ്:Junaidpv‏‎ (67 കണ്ണികൾ)
 18. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv‏‎ (64 കണ്ണികൾ)
 19. സഹായം:ഐ.ആര്‍.സി.‏‎ (58 കണ്ണികൾ)
 20. ഉപയോക്താവ്:Anoopan‏‎ (53 കണ്ണികൾ)
 21. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Anoopan‏‎ (52 കണ്ണികൾ)
 22. ഉപയോക്താവ്:Jyothis‏‎ (44 കണ്ണികൾ)
 23. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Jyothis‏‎ (42 കണ്ണികൾ)
 24. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Adithyak1997‏‎ (40 കണ്ണികൾ)
 25. ഉപയോക്താവ്:Adithyak1997‏‎ (40 കണ്ണികൾ)
 26. വർഗ്ഗം:ബാബേൽ - ഉപയോക്താക്കൾ ഭാഷയനുസരിച്ച്‏‎ (35 കണ്ണികൾ)
 27. വിക്കിപാഠശാല:ബാബേൽ‏‎ (35 കണ്ണികൾ)
 28. ഫലകം:Prettyurl‏‎ (31 കണ്ണികൾ)
 29. ഉപയോക്താവ്:Akhilan‏‎ (23 കണ്ണികൾ)
 30. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Jacob.jose‏‎ (22 കണ്ണികൾ)
 31. ഉപയോക്താവ്:Jacob.jose‏‎ (22 കണ്ണികൾ)
 32. സഹായം:ചിത്ര സഹായി‏‎ (22 കണ്ണികൾ)
 33. സഹായം:അംഗത്വം‏‎ (22 കണ്ണികൾ)
 34. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Kiran Gopi‏‎ (19 കണ്ണികൾ)
 35. ഉപയോക്താവ്:Kiran Gopi‏‎ (19 കണ്ണികൾ)
 36. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Akhilan‏‎ (17 കണ്ണികൾ)
 37. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Sreenandhini‏‎ (17 കണ്ണികൾ)
 38. ഉപയോക്താവ്:Sreenandhini‏‎ (17 കണ്ണികൾ)
 39. പാചകപുസ്തകം:ഉള്ളടക്കം‏‎ (15 കണ്ണികൾ)
 40. WB:WIW‏‎ (14 കണ്ണികൾ)
 41. വിഷയം:വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ‏‎ (13 കണ്ണികൾ)
 42. ഫലകം:Tb‏‎ (12 കണ്ണികൾ)
 43. ഫലകം:Talkback‏‎ (12 കണ്ണികൾ)
 44. വിഷയം:ശാസ്ത്രം‏‎ (12 കണ്ണികൾ)
 45. വിഷയം:ഗണിതം‏‎ (12 കണ്ണികൾ)
 46. വിഷയം:ഭാഷ‏‎ (11 കണ്ണികൾ)
 47. വിക്കിപാഠശാല:പഞ്ചായത്ത്‏‎ (11 കണ്ണികൾ)
 48. വിഷയം:മലയാളം‏‎ (11 കണ്ണികൾ)
 49. ഉപയോക്താവ്:Manuspanicker‏‎ (11 കണ്ണികൾ)
 50. വിഷയം:കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്‏‎ (11 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)