വിഷയം:വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

<കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്

വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ
Desktop computer clipart - Yellow theme.svg
കമ്പ്യൂട്ടറോ മൈക്രോപ്രോസസ്സർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മറ്റുപകരണങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച്‌, വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക, സൂക്ഷിച്ചു വക്കുക, സംസ്കരിക്കുക, അയക്കുക തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (ഐ.ടി.) അഥവാ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നു വിളിക്കുന്നു.
പൂർണ്ണത വ്യക്തമാക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ
ഉപവിഷയങ്ങൾ
Chart organisation.svg
തിരഞ്ഞെടുത്ത പുസ്തകങ്ങൾ
Nuvola filesystems services.svg
അച്ചടിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളവ
Printer.svg
പി.ഡി.എഫ്. പുസ്തകങ്ങൾ
Noia 64 apps acroread.png