വിഷയം:കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

<പുസ്തകങ്ങൾ വിഷയം തിരിച്ച്

കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്
വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവാനും സംസ്കvvdvരിച്ചെടുക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ. നിർദേശങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരം മുഖേന വിവരങ്ങൾ നടപടിക്കു വിധേയമാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പ്രയോഗോപകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്ക് യന്ത്രം ആണത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികസനം, കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണ്‌ ഈ വിഷയത്തിൽ ലഭ്യമാവുക.
ഉപവിഷയങ്ങൾ
തിരഞ്ഞെടുത്ത പുസ്തകങ്ങൾ
അച്ചടിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളവ
പി.ഡി.എഫ്. പുസ്തകങ്ങൾ
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=വിഷയം:കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്&oldid=17271" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്