Jump to content

വിക്കിപാഠശാല:എന്താണ്‌ വിക്കിപാഠശാല

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
(വിക്കിപാഠശാല:WIW എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഈ താളില്‍ വിക്കിപാഠശാലയെ നിര്‍വ്വചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, വിക്കിപാഠശാല എന്തൊക്കെയാണെന്നും, എന്തൊക്കെയല്ലെന്നും മറ്റു വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളില്‍ നിന്നും ഇതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയും ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. ലഘുവായ വിവരണം മാത്രമേ ഈ താളില്‍ നിലവില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളൂ. പദ്ധതിയെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ സം‌വാദം (ചര്‍ച്ച) താളില്‍ നടക്കേണ്ടതാണ്.

എന്താണ്‌ വിക്കിപാഠശാല

[തിരുത്തുക]

ലളിതമായി പറഞ്ഞാല്‍ സ്വതന്ത്രമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ് വിക്കിപാഠശാല.

പാഠപുസ്തകം എന്ന വാക്ക് മറ്റ് അര്‍ത്ഥതലങ്ങളില്‍ കൂടി വരുന്നതിനാല്‍ വിക്കിപാഠശാലയില്‍ ഏതുതരത്തില്‍പ്പെടുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളൊക്കെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാം എന്നത് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് "കുമാരനാശാന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ കൃതികള്‍" എന്നത് മലയാളഭാഷാപഠനത്തില്‍ ഒരു പാഠപുസ്തകമായി കണക്കാക്കാം പക്ഷെ അത്തരം പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ ഇവിടേക്ക് യോജിച്ചതല്ല

വിക്കിപാഠശാലയുടെ ഉള്ളടക്കം

[തിരുത്തുക]

Wikibooks is for textbooks, annotated texts, instructional guides, and manuals. These materials can be used in a traditional classroom, an accredited or respected institution, a home-school environment, as part of a Wikiversity course or for self-learning. As a general rule only instructional books are suitable for inclusion. Most types of books, both fiction and non-fiction, are not allowed on Wikibooks, unless they are instructional. The use of literary elements, such as allegory or fables as instructional tools can be permitted in some situations.

Materials which may not be appropriate for Wikibooks should only be removed in accordance with the deletion policy.

Wikibooks includes annotated texts

[തിരുത്തുക]
പ്രധാന ലേഖനം: Wikibooks:Annotated texts

Although we do not permit verbatim copies of pre-existing works, we do permit annotated texts, which are a kind of text that includes an original text within it and serves as a guide to reading or studying that text. Annotated editions of previously published source texts may only be written if the source text is compatible with the GFDL license.

As a point of overlap between the two projects, Wikisource also allows the inclusion of annotated texts. If you would like to write an annotated text with sparse annotations, or a critical edition of a text, consider hosting your work on Wikisource instead.

വിക്കിപാഠശാല എന്തൊക്കെയല്ല

[തിരുത്തുക]
Shortcut:

Below is a list of things that Wikibooks is not. Keeping the list of what this project is not while editing will help us stay on task.

വിക്കിപാഠശാല ഒരു നിഘണ്ടുവല്ല

[തിരുത്തുക]
Shortcut:

നിഘണ്ടുവും ഒരു പുസ്തകമാണെങ്കിലും, ഒരു പൊതുപയോഗ നിഘണ്ടുവിന്റെ ആവശ്യകതകളെ ഭംഗിയായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ സഹോദര പദ്ധതിയായ വിക്കിനിഘണ്ടു നിലവിലുണ്ട്. കൂടാതെ:

  1. Wikibooks is not a thesaurus. There is a thesaurus project at Wiktionary:WikiSaurus. Books that only give lists of synonyms or slang can be deleted from Wikibooks.
  2. Exception: Wikibooks does allow and encourage projects that require supplemental dictionaries or thesauri, such as a glossary. For example, a mathematical textbook might need a glossary of math terms; a foreign language textbook might include an English-to-foreign and foreign-to-English dictionary. For these dictionaries and thesauri to remain, they must be secondary and auxiliary to a main text.

വിക്കിപാഠശാല സൌജന്യ വിക്കി ഹോസ്റ്റോ വെബ്സ്പേസ് ദായകരോ അല്ല

[തിരുത്തുക]
Shortcut:

You may not host your own website, blog, or wiki at Wikibooks. If you are interested in using the wiki technology for a collaborative effort on something else, even if it is just a single page, there are many sites that provide wiki hosting (free or for money). You can also install wiki software on your own server. (See the Wiki Science wikibook for information on doing this.)

Wikibooks pages are not Personal homepages. Wikibookians have their own personal pages, but they are used for information relevant to working on free textbooks and other content on Wikibooks. If you are looking to make a personal webpage unrelated to textbook work (e.g. posting your résumé), please make use of one of the many free homepage providers on the Internet.

വിക്കിപാഠശാല ഒരു വിജ്ഞാനകോശമല്ല

[തിരുത്തുക]
Shortcut:

Wikibooks is a resource for textbooks and other educational material, and is not an encyclopaedia. Therefore:

  1. Wikibooks modules are not individual encyclopedia-formatted articles. For an encyclopaedia, see our sister project Wikipedia.
  2. Wikibooks is not an in-depth encyclopedia on a specific topic. This is sometimes called a Macropedia. Books generally have a stronger organization that builds knowledge from one module to the next with a suggested chronological order and inter-dependence between book pages. While macropedia's are discouraged, it is common for a developing book to import content from Wikipedia or another source, and organize that material in an encyclopedic manner while it is being developed into a proper book.

വിക്കിപാഠശാല വാര്‍ത്താസേവനമല്ല

[തിരുത്തുക]
Shortcut:

Wikibooks is not the place to publish news articles. That is covered by our sister project Wikinews.

വിക്കിപാഠശാല രചനകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക സ്ഥലമല്ല

[തിരുത്തുക]
Shortcut:

Wikibooks hosts educational resources. Wikibooks modules are not:

  1. original works of fiction or literature — Wikibooks hosts non-fiction texts only. As such we do not allow original works of fiction or literature. Note that such content is welcomed at the Fiction Wikia.
  2. primary research in any field — Wikibooks is not a place to publish primary research such as proposing theories and solutions, original ideas, defining terms, coining words, et cetera. In short, Wikibooks is not for original research. If you have done primary research on a topic, publish your results in normal peer-reviewed journals, or elsewhere on the web, such as at the Academic Publishing Wiki or Wikiversity.

വിക്കിപാഠശാല മൂലഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ക്കുള്ള മിററോ സംഭരണിയോ അല്ല

[തിരുത്തുക]
Shortcut:
പ്രധാന ലേഖനം: Wikibooks:Annotated texts

Wikibooks is not a repository of public domain source texts, which is the purpose of our sister project Wikisource, but rather for collaboratively developing new open-content texts. Exceptions are made for annotated texts, which are a kind of educational material that includes an original text within it and serves as a guide to reading or studying that text.

വിക്കിപാഠശാല ഒരു അധികപ്രസംഗ വേദിയല്ല

[തിരുത്തുക]
Shortcut:

Wikibooks is not a soapbox, or a vehicle for propaganda and advertising. Therefore, Wikibooks modules are not:

  1. propaganda or advocacy of any kind. Wikibooks modules must always adhere to the neutral point of view. You might wish to go to Usenet or start your own blog if you want to convince people of the merits of your favourite views.
  2. personal essays that state your particular opinions about a topic. Wikibooks is not a vehicle to make personal opinions become part of human knowledge.
  3. advertising or self-promotion. We don't need books or modules on items just because a contributor is associated with them. Please note that Wikibooks does not endorse any business and it does not set up affiliate programs.

വിക്കിപാഠശാല ഒരു കടലാസല്ല

[തിരുത്തുക]
Shortcut:

Wikibooks is not paper. Thus, Wikibooks has no size limits, can include links, etc. It also means that the style and length of writing appropriate for paper may not be appropriate here. The authors of a Wikibook module don't worry about an event occurring tomorrow that makes all the large, expensive paper copies outdated, as the Wikibook will change as well.

വിക്കിപാഠശാല പുതിയ വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികള്‍ വികസിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഇടമല്ല

[തിരുത്തുക]
Shortcut:

Wikibooks is not the place to develop new Wikimedia projects. This is a purpose of our sister project Meta-Wiki, a centralized wiki for the coordination of all Wikimedia projects.

വിക്കിപാഠശാല പ്രയപൂര്‍ത്തിയാവത്തവരുടെ സംരക്ഷണാര്‍ത്ഥം ഗുണദോഷവിവേചനം നടത്തുന്നില്ല

[തിരുത്തുക]
Shortcut:

Wikibooks is not censored for the 'protection of minors' (content-rated). First, anyone can edit a module and the results are displayed instantaneously, so we cannot guarantee that a child will see or read nothing their parents may find objectionable. Second, Wikibooks has no organized system for the removal of material that might be thought likely to harm minors. However, modules can be, and are, censored by consensus.

It is important to note that content that would typically be considered offensive is usually a violation of one or more of the previously-mentioned policies or contains copyrighted content which is removed from this project without regards to its social value. Random defacement of pages and adding profanity is usually considered an act of vandalism and removed quickly without any formal community discussion taking place. Unfortunately you might just be viewing some page on Wikibooks immediately after this offensive content was added, and although we try very hard to clean stuff like this up as quickly as we can, we do miss some stuff every once in awhile.

വിക്കിപാഠശാല ഒരു വീഡിയോഗെയിം വഴികാട്ടിയല്ല

[തിരുത്തുക]
Shortcut:

Wikibooks is not for video game strategy guides and walk-throughs. Walk-throughs and strategy guides for video games are not acceptable instructional materials, and do not belong on Wikibooks. However, other books about video games, such as scholarly analysis of video games or guides on the design of video games, are allowed here. A better location for writing such strategy guides is Strategywiki.

കൂടുതല്‍ അറിവിന്

[തിരുത്തുക]

Similar official policies on other projects

[തിരുത്തുക]