വിഷയം:ഗണിതം

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

<പുസ്തകങ്ങൾ വിഷയം തിരിച്ച്

ഗണിതം
സമഷ്ടി (Space), സംഖ്യ , പരിമാണം (Quantity), വിന്യാസം (Arrangement) എന്നീ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവയുടെ മറ്റു ശാസ്ത്രശാഖകളിലുള്ള പ്രയോഗത്തെപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഗണിതം. "ഗണിത പുസ്തകശാല" എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിക്കിപാഠശാലയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടികയാണിത്.
ഉപവിഷയങ്ങൾ
തിരഞ്ഞെടുത്ത പുസ്തകങ്ങൾ
  1. എണ്ണമിട്ട ലിസ്റ്റിലെ അംഗം
അച്ചടിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളവ
പി.ഡി.എഫ്. പുസ്തകങ്ങൾ
വിക്കിപീഡിയ
വിക്കിപീഡിയ

ചോദ്യപേപ്പറുകൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=വിഷയം:ഗണിതം&oldid=14865" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്