വിഷയം:ശാസ്ത്രം

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.

<പുസ്തകങ്ങൾ വിഷയം തിരിച്ച്

ശാസ്ത്രം
വിജ്ഞാനത്തെ വസ്തുതാപരമായി ക്രോഡീകരിക്കുന്ന ഏതു സമ്പ്രദായത്തെയും ശാസ്ത്രം എന്നു പറയാം. ശാസ്ത്രീയമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ വിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനെയും ഇത്തരത്തിൽ സമ്പാദിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ സഞ്ചയികയെയും ശാസ്ത്രം എന്നു പറയാം. സിദ്ധാന്തങ്ങളായി ഉരുത്തിരിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിച്ച് തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രമാവുന്നത്.
ഉപവിഷയങ്ങൾ
തിരഞ്ഞെടുത്ത പുസ്തകങ്ങൾ
അച്ചടിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളവ
പി.ഡി.എഫ്. പുസ്തകങ്ങൾ
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=വിഷയം:ശാസ്ത്രം&oldid=17284" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്