വിക്കിപീഡിയ കൈപ്പുസ്തകം

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
(Wikipedia എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search


വിക്കിപീഡിയ

ഒരു കൈപ്പുസ്തകംമലയാളം വിക്കിപീഡിയ പ്രവർത്തകർ
ആഗസ്റ്റ് 2013
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു കൈപ്പുസ്തകം
മലയാളം വിക്കിസമൂഹം - http://mlwiki.in/
സ്വതന്ത്രാനുമതി (CC-BY-SA 2.5 India) പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതു്.
ഒന്നാം പതിപ്പ് : ഏപ്രിൽ 2012
രണ്ടാം പതിപ്പ് : ആഗസ്റ്റ് 2013
പ്രസാധനം, വിതരണം: മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പ്രവർത്തകർ
പുസ്തക രൂപകല്പന: മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പ്രവർത്തകർ (പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ചെയ്തതു്)
സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതു്
Wikipedia, Oru Kaipusthakam (Wikipedia, A Handbook)
Malayalam Wiki Community - http://mlwiki.in/
Distributed under an Open (CC-BY-SA 2.5 India) License
First version : April 2012
Second Revision : August 2013
Publication, Distribution: Malayalam Wikipedia Contributers
Layout: Malayalam Wikipedia Contributers (Done with Libre Softwares)
Distributed free of cost

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഓപൺ ഡോക്യുമെന്റെ പതിപ്പ്
ഉള്ളടക്കം

ഉള്ളടക്കം
പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതിയും ബാദ്ധ്യതാനിരാകരണവും
0. ആമുഖം
1. വിക്കിപിഡിയ – തുടക്കവും തുടർച്ചയും
2. മലയാളം വിക്കിപീഡിയ
3. മലയാളം എഴുതുവാൻ
4. എഴുത്തു പരിശീലനം
5. സഹോദര സംരംഭങ്ങൾ
6. ചില പതിവു് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും