വിഷയം:കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ് വെയർ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.

ചെറീഷ് എബ്രാഹം