ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:לערי ריינהארט

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.

The phonetic transcription of « לערי ריינהארט » is /lɛʁi ʁɑjnhɑʁt/ (leri raynhart).
#REDIRECTtestwiki:user talk:לערי ריינהארט
This page is a soft redirect.

user talk:Gangleri
user talk:לערי ריינהארט aka "Gangleri"
testwiki:user talk:לערי ריינהארט aka "Gangleri"


SITENAME: വിക്കിപാഠശാല · language: ml: മലയാളം ·  Malayalam · Malayalam · malayálam · malayalam · malayalam · малаялам · 马拉雅拉姆语 · المالايالامية · מליאלאם · मलयालम · malajalama · #footer
local curent version: 1.42.0-wmf.7 (6765518) · versions at b: · c: · d: · m: · mw: · n: · q: · s: · t: · v: · voy: · w: · wikt: · w:en: · m:special:sitematrix#ml · template:Wikivar · m:
mediawiki:Sidebar മലയാളം ·  Malayalam · Malayalam · malayálam · malayalam · malayalam · малаялам · 马拉雅拉姆语 · المالايالامية · מליאלאם · मलयालम · malajalama
your local preferences · Einstellungen · Preferencias · Préférences · Preferenze · Настройки · 设置 · تفضيلات · העדפות · मेरी वरीयताएँ · Preferoj
user / ‎ഉപയോക്താവ്‎: ‎לערי ריינהארט · rights · all subpages T · ‎/common.css · /common.js · /previous user page · archives archived talks · b: · c: · d: · m: · mw: · n: · q: · s: · t: · v: · voy: · w: · wikt: · w:en: · w: · :en:
 local WLH‎ · local RC‎ · local logs‎ · local watchlist‎ · local ontributions‎ · local mediawiki:Common.css · local mediawiki:Common.js · local mediawiki:Gadgets-definition · local notifications
m:…/global.css · m:…/global.js · global account information · global user contributions
PAGEID: 6081 · links here · purge ↺ · section=0 · REVISIONID: 16526 · permanent link · (layout: 2015-09-07…d LTR RTL short)‎
testing and validation links: BiDi issues · gadget issues · related languages / dialects: w:foo: · w:bar:

Welcome‎ לערי ריינהארט to വിക്കിപാഠശാല![തിരുത്തുക]

לערי ריינהארט(സംവാദം) 15:38, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2015 (UTC)Reply[മറുപടി]
לערי ריינהארט(സംവാദം) 00:53, 9 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)Reply[മറുപടി]