മീഡിയവിക്കി:Gadgets-definition

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

browsing-gadgets

  • Navigation_popups[ResourceLoader]|popups.js|popups.css

editing-gadgets

  • Friendly|Friendly.js
  • HotCat[ResourceLoader]|HotCat.js
  • refToolbar|refToolbar.js

interface-gadgets

  • textareasansserif|textareasansserif.css
  • Blackskin|Blackskin.css

library-gadgets

  • DejaVu_Sans||DejaVu_Sans.css
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=മീഡിയവിക്കി:Gadgets-definition&oldid=17242" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്