ഫലകം:Wikivar

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.

purge meta: commons: b: n: q: s: wikt: w:

method a method b generates
common namespaces [-2 - 15] / used at all MediaWiki projects
{{ns:-2}} {{ns:Media}} മീഡിയ
{{ns:-1}} {{ns:Special}} പ്രത്യേകം
{{ns:1}} {{ns:Talk}} സംവാദം
{{ns:2}} {{ns:User}} ഉപയോക്താവ്
{{ns:3}} {{ns:User_talk}} ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം
{{ns:4}} {{ns:Project}} വിക്കിപാഠശാല
{{ns:5}} {{ns:Project_talk}} വിക്കിപാഠശാല സംവാദം
{{ns:6}} {{ns:Image}} പ്രമാണം
{{ns:7}} {{ns:Image_talk}} പ്രമാണത്തിന്റെ സംവാദം
{{ns:8}} {{ns:MediaWiki}} മീഡിയവിക്കി
{{ns:9}} {{ns:MediaWiki_talk}} മീഡിയവിക്കി സംവാദം
{{ns:10}} {{ns:Template}} ഫലകം
{{ns:11}} {{ns:Template_talk}} ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം
{{ns:12}} {{ns:Help}} സഹായം
{{ns:13}} {{ns:Help_talk}} സഹായത്തിന്റെ സംവാദം
{{ns:14}} {{ns:Category}} വർഗ്ഗം
{{ns:15}} {{ns:Category_talk}} വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം
custom namespace
{{ns:100}} പാചകപുസ്തകം
{{ns:101}} പാചകപുസ്തകസം‌വാദം
{{ns:102}} വിഷയം
{{ns:103}} വിഷയസം‌വാദം
{{ns:104}}
{{ns:105}}
{{ns:106}}
{{ns:107}}
{{ns:121}}
{{SITENAME}} വിക്കിപാഠശാല
{{SERVER}} //ml.wikibooks.org
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ഫലകം:Wikivar&oldid=3071" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്