വിക്കിപാഠശാല സംവാദം:കാര്യനിർ‌വാഹകർ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

വിക്കിപാഠശാല:തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി അല്ലേല്‍ അങ്ങനെവല്ല സമ്പങ്ങളുമുണ്ടാക്കി ഇലക്ഷനുകള്‍ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാലോ?--Atjesse(സംവാദം) 05:59, 29 ഡിസംബര്‍ 2008 (UTC)

ഇവിടെ പണി കുറച്ചുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് താള്‍ വേറെ വേണം.--Jyothis(സംവാദം) 13:51, 29 ഡിസംബര്‍ 2008 (UTC)

Start a discussion about വിക്കിപാഠശാല:കാര്യനിർ‌വാഹകർ

Start a discussion