വിക്കിപാഠശാല:നീക്കം ചെയ്ത താളുകളുടെ സംവാദം/ഈസോപ്പ് കഥകൾ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

മൂവ് റ്റു ഗ്രന്ധശാല?--Atjesse(സംവാദം) 11:04, 3 ജനുവരി 2009 (UTC)

yes. --Jyothis(സംവാദം) 15:53, 3 ജനുവരി 2009 (UTC)

കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപാധിയെന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള സാരോപദേശകഥകളല്ലേ ഇവ? ഇത് ഇവിടെ കിടന്നാൽ മതി എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. --Jacob.jose(സംവാദം) 04:13, 8 ജനുവരി 2009 (UTC)

ആരേലും എന്തേലും പറയോയ്...ഇവിടം അല്ലേൽ തട്ടിപ്പോം...--Atjesse(സംവാദം) 13:13, 13 ജനുവരി 2009 (UTC)