ഉപയോക്തൃ അവകാശ പരിപാലനം

Jump to navigation Jump to search
ഉപയോക്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക  
ഉപയോക്തൃസംഘങ്ങൾ കാണുകJessepfrancis (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ ഉപയോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ കാണുന്നു

അംഗത്വമുള്ളത്: ഇറക്കുമതിക്കാർ

അന്തർലീനമായ അംഗത്വം: യാന്ത്രികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കൾ

ഉപയോക്തൃ അവകാശ രേഖ

  • 04:55, 8 ജനുവരി 2011 Jessepfrancis എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, ഇറക്കുമതിക്കാർ ഒപ്പം കാര്യനിർവാഹകൻ എന്നതിൽ നിന്നു ഇറക്കുമതിക്കാർ, കാര്യനിർവാഹകൻ ഒപ്പം ബ്യൂറോക്രാറ്റ് എന്നതിലേക്ക്, Junaidpv സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്വീകാര്യത വിക്കിപാഠശാല:കാര്യനിർ‌വാഹകർ#Atjesse)
  • 17:41, 26 ഫെബ്രുവരി 2009 Jessepfrancis എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു കാര്യനിർവാഹകൻ എന്നതിലേക്ക്, Jyothis സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (Effective as a probationary sysop. Hence confirming the status)