ആഗോള സംഘ നിർവഹണം

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global user groups configured on this wiki farm, with their associated user access rights and wikisets. Users with the permissions may delete a group by removing all rights from it.

GroupRights
ദുരുപയോഗ അരിപ്പ സഹായികൾ
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ദുരുപയോഗരേഖ കാണുക (abusefilter-log)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി കാണുക (abusefilter-log-detail)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ കാണുക (abusefilter-log-private)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view)
 • സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view-private)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
Abuse filter maintainers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ദുരുപയോഗരേഖ കാണുക (abusefilter-log)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി കാണുക (abusefilter-log-detail)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ കാണുക (abusefilter-log-private)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ പുതുക്കുക (abusefilter-modify)
 • ആഗോള ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ നിർമ്മിക്കുക, പുതുക്കുക (abusefilter-modify-global)
 • പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി ദുരുപയോഗ അരിപ്പ പുതുക്കുക (abusefilter-modify-restricted)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view)
 • സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view-private)
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
എ.പി.ഐ. ഉന്നതപരിധി അഭ്യർത്ഥാക്കൾ
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • എ.പി.ഐ. ക്വറികളിൽ ഉയർന്ന പരിധി ഉപയോഗിക്കുക (apihighlimits)
കാപ്ച ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർ
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • കാപ്ച ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ കാപ്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക (skipcaptcha)
സ്ഥാപകർ
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ദുരുപയോഗരേഖ കാണുക (abusefilter-log)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി കാണുക (abusefilter-log-detail)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ കാണുക (abusefilter-log-private)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view)
 • സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view-private)
 • എ.പി.ഐ. ക്വറികളിൽ ഉയർന്ന പരിധി ഉപയോഗിക്കുക (apihighlimits)
 • സ്വന്തം തിരുത്തുകൾ റോന്തു ചുറ്റിയതായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (autopatrol)
 • നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട താളുകളിൽ തിരയുക (browsearchive)
 • അംഗത്വങ്ങൾ സം‌യോജിപ്പിക്കുക (centralauth-merge)
 • പുതിയ ഉപയോക്തൃ അംഗത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക (createaccount)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്തുകൾ ഇല്ലാതെ കാണുക (deletedhistory)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട എഴുത്തും താളിന്റെ മായ്ക്കപ്പെട്ട പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാണുക (deletedtext)
 • താളുകൾ തിരുത്തുക (edit)
 • ആഗോള തടയലുകളെ പാർശ്വവത്കരിച്ചു പോവുക (globalblock-exempt)
 • മറ്റുള്ള വിക്കികളിൽ നിന്നും താളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (import)
 • അപ്‌‌ലോഡ് ചെയ്ത പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും താളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (importupload)
 • ഐ.പി. തടയലുകൾ, സ്വതേയുള്ള തടയലുകൾ, റേഞ്ച് തടയലുകൾ ഒക്കെ ബാധകമല്ലാതിരിക്കുക (ipblock-exempt)
 • ചെറിയ തിരുത്തലായി രേഖപ്പെടുത്തുക (minoredit)
 • താളുകൾ നീക്കുക (move)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിധികൾ ബാധകമല്ല (noratelimit)
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
 • സൈറ്റിന്റെ കാഷെ ഒരു താളിനായി പർജ് ചെയ്യുക (purge)
 • താളുകൾ വായിക്കുക (read)
 • ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ അവസാനം തിരുത്തൽ നടത്തിയ ഉപയോക്താവിന്റെ തിരുത്തൽ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കുക (rollback)
 • മറ്റുപയോക്താക്കൾക്ക് ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക (sendemail)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • താളുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ സ്രോതസ്സ് താളിൽ തിരിച്ചുവിടലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക (suppressredirect)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • ടോറിന്റെ പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള തടയൽ പാർശ്വീകരിച്ചു കടക്കുക (torunblocked)
 • ശ്രദ്ധിക്കാത്ത താളുകളുടെ പട്ടിക കാണുക (unwatchedpages)
 • പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (upload)
 • View files and pages in the പ്രമാണം and പ്രമാണത്തിന്റെ സംവാദം namespaces that are deleted (viewdeletedfile)
 • താങ്കളുടെ സ്വകാര്യവിവരങ്ങൾ കാണുക (ഉദാ: ഇമെയിൽ വിലാസം, യഥാർത്ഥനാമം) (viewmyprivateinfo)
 • താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവയുടെ പട്ടിക സ്വയം കാണുക (viewmywatchlist)
ആഗോള യന്ത്രങ്ങൾ
(management | list of members)
Set of wikis where this group is active: Global bot wikis
 • എ.പി.ഐ. ക്വറികളിൽ ഉയർന്ന പരിധി ഉപയോഗിക്കുക (apihighlimits)
 • ഐ.പി. അധിഷ്ഠിത പരിധികൾ ബാധകമല്ല (autoconfirmed)
 • സ്വന്തം തിരുത്തുകൾ റോന്തു ചുറ്റിയതായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (autopatrol)
 • നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പരിശോധിച്ചതായി സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തുക (autoreview)
 • യാന്ത്രിക പ്രവൃത്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു (bot)
 • "സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്നടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editsemiprotected)
 • സംവാദം താളുകളിലെ ചെറുതിരുത്തലുകൾ പുതിയ സന്ദേശങ്ങളുണ്ടെന്ന അറിയിപ്പിനു കാരണമാകരുത് (nominornewtalk)
 • പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിധികൾ ബാധകമല്ല (noratelimit)
 • കാപ്ച ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ കാപ്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക (skipcaptcha)
 • താളുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ സ്രോതസ്സ് താളിൽ തിരിച്ചുവിടലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക (suppressredirect)
 • തിരുത്തുക എ.പി.ഐ.യുടെ ഉപയോഗം (writeapi)
Global deleters
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട താളുകളിൽ തിരയുക (browsearchive)
 • താളുകൾ മായ്ക്കുക (delete)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്തുകൾ ഇല്ലാതെ കാണുക (deletedhistory)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട എഴുത്തും താളിന്റെ മായ്ക്കപ്പെട്ട പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാണുക (deletedtext)
 • താൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക (undelete)
Global Flow creators
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • സ്വന്തം തിരുത്തുകൾ റോന്തു ചുറ്റിയതായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (autopatrol)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • താളുകൾ നീക്കുക (move)
 • അടിസ്ഥാന ഉപയോക്തൃതാൾ മാറ്റുക (move-rootuserpages)
 • താളുകൾ അവയുടെ ഉപതാളുകളോടുകൂടീ നീക്കുക (move-subpages)
ആഗോള സമ്പർക്കമുഖ സ്രഷ്ടാക്കൾ
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ഐ.പി. അധിഷ്ഠിത പരിധികൾ ബാധകമല്ല (autoconfirmed)
 • താളുകൾ തിരുത്തുക (edit)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • താളിന്റെ ഉള്ളടക്ക രീതി തിരുത്തുക (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • ഉപയോക്തൃ സമ്പർക്കമുഖത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക (editinterface)
 • "സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editprotected)
 • "സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്നടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editsemiprotected)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക സി.എസ്.എസ്. തിരുത്തുക (editsitecss)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് തിരുത്തുക (editsitejs)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജെസൺ തിരുത്തുക (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ CSS പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (editusercss)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ JS പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (edituserjs)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
 • സംരക്ഷണ മാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക, നിർഝരിത മാർഗ്ഗത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താളുകൾ തിരുത്തുക (protect)
 • താളുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ സ്രോതസ്സ് താളിൽ തിരിച്ചുവിടലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ആഗോള തടയലുകളെ പാർശ്വവത്കരിച്ചു പോവുക (globalblock-exempt)
 • ടോറിന്റെ പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള തടയൽ പാർശ്വീകരിച്ചു കടക്കുക (torunblocked)
ആഗോള മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി കാണുക (abusefilter-log-detail)
 • ഐ.പി. അധിഷ്ഠിത പരിധികൾ ബാധകമല്ല (autoconfirmed)
 • സ്വന്തം തിരുത്തുകൾ റോന്തു ചുറ്റിയതായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (autopatrol)
 • പുനർപ്രാപനത്തിനു സ്വയംസംശോധനം നടപ്പിലാക്കുക (autoreviewrestore)
 • "സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്നടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editsemiprotected)
 • മുൻപ്രാപനം നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ യാന്ത്രിക തിരുത്തലുകളായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (markbotedits)
 • താളുകൾ നീക്കുക (move)
 • പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട താളുകൾ മാറ്റുക (movestable)
 • പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിധികൾ ബാധകമല്ല (noratelimit)
 • പുതിയ മാറ്റങ്ങളിലെ റോന്തുചുറ്റൽ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുക (patrolmarks)
 • ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ അവസാനം തിരുത്തൽ നടത്തിയ ഉപയോക്താവിന്റെ തിരുത്തൽ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കുക (rollback)
 • കാപ്ച ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ കാപ്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക (skipcaptcha)
 • താളുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ സ്രോതസ്സ് താളിൽ തിരിച്ചുവിടലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക (suppressredirect)
ആഗോള സിസോപ്പ്
(management | list of members)
Set of wikis where this group is active: Opted-out of global sysop wikis
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി കാണുക (abusefilter-log-detail)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ പുതുക്കുക (abusefilter-modify)
 • എ.പി.ഐ. ക്വറികളിൽ ഉയർന്ന പരിധി ഉപയോഗിക്കുക (apihighlimits)
 • ഐ.പി. അധിഷ്ഠിത പരിധികൾ ബാധകമല്ല (autoconfirmed)
 • സ്വന്തം തിരുത്തുകൾ റോന്തു ചുറ്റിയതായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (autopatrol)
 • പുനർപ്രാപനത്തിനു സ്വയംസംശോധനം നടപ്പിലാക്കുക (autoreviewrestore)
 • മറ്റുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ മാറ്റിയെഴുതുന്നതിൽനിന്നും തടയുക (block)
 • ഇമെയിൽ അയക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഉപയോക്താവിനെ തടയുക (blockemail)
 • നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട താളുകളിൽ തിരയുക (browsearchive)
 • താളുകൾ മായ്ക്കുക (delete)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്തുകൾ ഇല്ലാതെ കാണുക (deletedhistory)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട എഴുത്തും താളിന്റെ മായ്ക്കപ്പെട്ട പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാണുക (deletedtext)
 • രേഖയിലെ പ്രത്യേക ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ മായ്ക്കുകയോ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുക (deletelogentry)
 • താളിന്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പുകൾ മായ്ക്കുക പുനഃസ്ഥാപിക്കുക (deleterevision)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • താളിന്റെ ഉള്ളടക്ക രീതി തിരുത്തുക (editcontentmodel)
 • ഉപയോക്തൃ സമ്പർക്കമുഖത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക (editinterface)
 • "സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editprotected)
 • "സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്നടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editsemiprotected)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക സി.എസ്.എസ്. തിരുത്തുക (editsitecss)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് തിരുത്തുക (editsitejs)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജെസൺ തിരുത്തുക (editsitejson)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ CSS പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (editusercss)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ JS പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (edituserjs)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ജെസൺ പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (edituserjson)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • മറ്റുള്ള വിക്കികളിൽ നിന്നും താളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (import)
 • ഐ.പി. തടയലുകൾ, സ്വതേയുള്ള തടയലുകൾ, റേഞ്ച് തടയലുകൾ ഒക്കെ ബാധകമല്ലാതിരിക്കുക (ipblock-exempt)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • മുൻപ്രാപനം നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ യാന്ത്രിക തിരുത്തലുകളായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (markbotedits)
 • താളുകളുടെ നാൾവഴികൾ ലയിപ്പിക്കുക (mergehistory)
 • താളുകൾ നീക്കുക (move)
 • വർഗ്ഗ താളുകൾ മാറ്റുക (move-categorypages)
 • അടിസ്ഥാന ഉപയോക്തൃതാൾ മാറ്റുക (move-rootuserpages)
 • താളുകൾ അവയുടെ ഉപതാളുകളോടുകൂടീ നീക്കുക (move-subpages)
 • പ്രമാണങ്ങൾ നീക്കുക (movefile)
 • പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട താളുകൾ മാറ്റുക (movestable)
 • പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിധികൾ ബാധകമല്ല (noratelimit)
 • താളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ മായ്ക്കുക (nuke)
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
 • സ്പൂഫിങ് പരിശോധനകൾ അതിലംഘിക്കുക (override-antispoof)
 • മറ്റുള്ളവരുടെ തിരുത്തുകൾ റോന്തുചുറ്റിയതായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (patrol)
 • സംരക്ഷണ മാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക, നിർഝരിത മാർഗ്ഗത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താളുകൾ തിരുത്തുക (protect)
 • നിലവിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെ മുകളിലേയ്ക്ക് അപ്‌‌ലോഡ് ചെയ്യുക (reupload)
 • സ്വയം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത പ്രമാണങ്ങൾക്കു മുകളിലേയ്ക്ക് പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (reupload-own)
 • പങ്ക് വെയ്ക്കപ്പെട്ട മീഡിയ സംഭരണിയെ പ്രാദേശികമായി അതിലംഘിക്കുക (reupload-shared)
 • ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ അവസാനം തിരുത്തൽ നടത്തിയ ഉപയോക്താവിന്റെ തിരുത്തൽ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കുക (rollback)
 • കാപ്ച ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ കാപ്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക (skipcaptcha)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • താളുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ സ്രോതസ്സ് താളിൽ തിരിച്ചുവിടലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • താൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക (undelete)
 • ശ്രദ്ധിക്കാത്ത താളുകളുടെ പട്ടിക കാണുക (unwatchedpages)
 • പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (upload)
പുതിയ വിക്കി ഇറക്കുമതിക്കാർ
(management | list of members)
(not enabled on this wiki)
Set of wikis where this group is active: All existing wikis
 • ഐ.പി. അധിഷ്ഠിത പരിധികൾ ബാധകമല്ല (autoconfirmed)
 • താളുകൾ മായ്ക്കുക (delete)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്തുകൾ ഇല്ലാതെ കാണുക (deletedhistory)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട എഴുത്തും താളിന്റെ മായ്ക്കപ്പെട്ട പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാണുക (deletedtext)
 • ഉപയോക്തൃ സമ്പർക്കമുഖത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക (editinterface)
 • "സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editprotected)
 • "സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്നടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editsemiprotected)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക സി.എസ്.എസ്. തിരുത്തുക (editsitecss)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് തിരുത്തുക (editsitejs)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജെസൺ തിരുത്തുക (editsitejson)
 • മറ്റുള്ള വിക്കികളിൽ നിന്നും താളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (import)
 • അപ്‌‌ലോഡ് ചെയ്ത പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും താളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (importupload)
 • താളുകൾ നീക്കുക (move)
 • താളുകൾ അവയുടെ ഉപതാളുകളോടുകൂടീ നീക്കുക (move-subpages)
 • പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിധികൾ ബാധകമല്ല (noratelimit)
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
 • സംരക്ഷണ മാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക, നിർഝരിത മാർഗ്ഗത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താളുകൾ തിരുത്തുക (protect)
 • കാപ്ച ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ കാപ്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക (skipcaptcha)
 • താളുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ സ്രോതസ്സ് താളിൽ തിരിച്ചുവിടലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • താൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക (undelete)
Two-factor authentication testers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
Ombuds
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ മറയ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കാണുക (abusefilter-hidden-log)
 • ദുരുപയോഗരേഖ കാണുക (abusefilter-log)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി കാണുക (abusefilter-log-detail)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ കാണുക (abusefilter-log-private)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ സ്വകാര്യവിവരങ്ങൾ കാണുക (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view)
 • സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view-private)
 • നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട താളുകളിൽ തിരയുക (browsearchive)
 • ചെക്ക് യൂസറിന്റെ ഐ.പി. വിലാസവും മറ്റു വിവരങ്ങളും (checkuser)
 • ചെക്ക്‌‌യൂസർ രേഖ കാണുക (checkuser-log)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്തുകൾ ഇല്ലാതെ കാണുക (deletedhistory)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട എഴുത്തും താളിന്റെ മായ്ക്കപ്പെട്ട പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാണുക (deletedtext)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
 • പരസ്യമല്ലാത്ത രേഖകൾ കാണുക (suppressionlog)
 • മറ്റുപയോക്താക്കളിൽ നിന്നും മറയ്ക്കപ്പെട്ട നാൾപ്പതിപ്പുകൾ കാണുക (viewsuppressed)
പുനരാവർത്തിത കയറ്റുമതി
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • കണ്ണിവത്കരിക്കപ്പെട്ട താളുകളുടെ ആഴം 5 വരെയുള്ള താളുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുക (override-export-depth)
ഉദ്യോഗസ്ഥർ
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ മറയ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കാണുക (abusefilter-hidden-log)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ മറയ്ക്കുക (abusefilter-hide-log)
 • ദുരുപയോഗരേഖ കാണുക (abusefilter-log)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി കാണുക (abusefilter-log-detail)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ കാണുക (abusefilter-log-private)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ പുതുക്കുക (abusefilter-modify)
 • ആഗോള ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ നിർമ്മിക്കുക, പുതുക്കുക (abusefilter-modify-global)
 • പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി ദുരുപയോഗ അരിപ്പ പുതുക്കുക (abusefilter-modify-restricted)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ സ്വകാര്യവിവരങ്ങൾ കാണുക (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • തന്നിരിക്കുന്ന ദുരുപയോഗ അരിപ്പ ചെയ്ത എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും തിരസ്കരിക്കുക (abusefilter-revert)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view)
 • സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view-private)
 • എ.പി.ഐ. ക്വറികളിൽ ഉയർന്ന പരിധി ഉപയോഗിക്കുക (apihighlimits)
 • ഐ.പി. അധിഷ്ഠിത പരിധികൾ ബാധകമല്ല (autoconfirmed)
 • സ്വന്തം തിരുത്തുകൾ റോന്തു ചുറ്റിയതായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (autopatrol)
 • വലിയ നാൾവഴിയുള്ള താളുകൾ മായ്ക്കുക (bigdelete)
 • മറ്റുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ മാറ്റിയെഴുതുന്നതിൽനിന്നും തടയുക (block)
 • ഇമെയിൽ അയക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഉപയോക്താവിനെ തടയുക (blockemail)
 • നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട താളുകളിൽ തിരയുക (browsearchive)
 • അംഗത്വങ്ങൾ സം‌യോജിപ്പിക്കുക (centralauth-merge)
 • ആഗോള അംഗത്വ സംയോജനം നീക്കുക (centralauth-unmerge)
 • കേന്ദ്രീകൃത അറിയിപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക (centralnotice-admin)
 • ചെക്ക് യൂസറിന്റെ ഐ.പി. വിലാസവും മറ്റു വിവരങ്ങളും (checkuser)
 • ചെക്ക്‌‌യൂസർ രേഖ കാണുക (checkuser-log)
 • താളുകൾ മായ്ക്കുക (delete)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്തുകൾ ഇല്ലാതെ കാണുക (deletedhistory)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട എഴുത്തും താളിന്റെ മായ്ക്കപ്പെട്ട പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാണുക (deletedtext)
 • രേഖയിലെ പ്രത്യേക ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ മായ്ക്കുകയോ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുക (deletelogentry)
 • താളിന്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പുകൾ മായ്ക്കുക പുനഃസ്ഥാപിക്കുക (deleterevision)
 • താളുകൾ തിരുത്തുക (edit)
 • താളിന്റെ ഉള്ളടക്ക രീതി തിരുത്തുക (editcontentmodel)
 • ഉപയോക്തൃ സമ്പർക്കമുഖത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക (editinterface)
 • "സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editprotected)
 • "സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്നടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editsemiprotected)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക സി.എസ്.എസ്. തിരുത്തുക (editsitecss)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് തിരുത്തുക (editsitejs)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജെസൺ തിരുത്തുക (editsitejson)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ CSS പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (editusercss)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ JS പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (edituserjs)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ജെസൺ പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • ഗാഡ്ജറ്റിന്റെ നിർവ്വചനങ്ങൾ തിരുത്തുക (gadgets-definition-edit)
 • ഗാഡ്ജറ്റിന്റെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റും സി.എസ്.എസ്. താളുകളും തിരുത്തുക (gadgets-edit)
 • ആഗോള തടയലുകളെ പാർശ്വവത്കരിച്ചു പോവുക (globalblock-exempt)
 • ആഗോള തടയലിനെ പ്രാദേശികമായി നിർവീര്യമാക്കുക (globalblock-whitelist)
 • ഒരു ഉപയോക്തൃനാമത്തെ തടയുക, പരസ്യമായി കാണപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും മറയ്ക്കുന്നു (hideuser)
 • മറ്റുള്ള വിക്കികളിൽ നിന്നും താളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (import)
 • അപ്‌‌ലോഡ് ചെയ്ത പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും താളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (importupload)
 • ഐ.പി. തടയലുകൾ, സ്വതേയുള്ള തടയലുകൾ, റേഞ്ച് തടയലുകൾ ഒക്കെ ബാധകമല്ലാതിരിക്കുക (ipblock-exempt)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • താളുകൾ നീക്കുക (move)
 • അടിസ്ഥാന ഉപയോക്തൃതാൾ മാറ്റുക (move-rootuserpages)
 • താളുകൾ അവയുടെ ഉപതാളുകളോടുകൂടീ നീക്കുക (move-subpages)
 • പ്രമാണങ്ങൾ നീക്കുക (movefile)
 • പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട താളുകൾ മാറ്റുക (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിധികൾ ബാധകമല്ല (noratelimit)
 • താളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ മായ്ക്കുക (nuke)
 • ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം ഒഴിവാക്കുക (oathauth-disable-for-user)
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
 • സ്പൂഫിങ് പരിശോധനകൾ അതിലംഘിക്കുക (override-antispoof)
 • പുതിയ മാറ്റങ്ങളിലെ റോന്തുചുറ്റൽ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുക (patrolmarks)
 • സംരക്ഷണ മാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക, നിർഝരിത മാർഗ്ഗത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താളുകൾ തിരുത്തുക (protect)
 • സൈറ്റിന്റെ കാഷെ ഒരു താളിനായി പർജ് ചെയ്യുക (purge)
 • നിലവിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെ മുകളിലേയ്ക്ക് അപ്‌‌ലോഡ് ചെയ്യുക (reupload)
 • പങ്ക് വെയ്ക്കപ്പെട്ട മീഡിയ സംഭരണിയെ പ്രാദേശികമായി അതിലംഘിക്കുക (reupload-shared)
 • നാൾപ്പതിപ്പുകൾ "പരിശോധിച്ചതായി" അടയാളപ്പെടുത്തുക (review)
 • ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ അവസാനം തിരുത്തൽ നടത്തിയ ഉപയോക്താവിന്റെ തിരുത്തൽ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കുക (rollback)
 • മറ്റുപയോക്താക്കൾക്ക് ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക (sendemail)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • കാപ്ച ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ കാപ്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക (skipcaptcha)
 • പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പതിപ്പ് എപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നും പ്രദർശിപ്പിക്കണം എന്നും ക്രമീകരിക്കുക (stablesettings)
 • പരസ്യമല്ലാത്ത രേഖകൾ കാണുക (suppressionlog)
 • താളുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ സ്രോതസ്സ് താളിൽ തിരിച്ചുവിടലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക (suppressredirect)
 • മറ്റുപയോക്താക്കൾക്കായി താളുകളുടെ നാൾപ്പതിപ്പുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നതാക്കുക, മറയ്ക്കുക, മറയ്ക്കൽ മാാറ്റുക (suppressrevision)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • പുനഃക്രമീകരണം പരാജയപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്കോഡ് ചെയ്ത ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ജോബ് ക്യൂവിലേയ്ക്ക് വീണ്ടും ചേർത്തു (transcode-reset)
 • ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാൻസ്കോഡ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ കാണുക (transcode-status)
 • സ്വയം തടയൽ നീക്കുക (unblockself)
 • താൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക (undelete)
 • ശ്രദ്ധിക്കാത്ത താളുകളുടെ പട്ടിക കാണുക (unwatchedpages)
 • പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (upload)
 • യു.ആർ.എല്ലിൽ നിന്നും പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (upload_by_url)
സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ മറയ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കാണുക (abusefilter-hidden-log)
 • ദുരുപയോഗരേഖ കാണുക (abusefilter-log)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി കാണുക (abusefilter-log-detail)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ കാണുക (abusefilter-log-private)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ പുതുക്കുക (abusefilter-modify)
 • പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി ദുരുപയോഗ അരിപ്പ പുതുക്കുക (abusefilter-modify-restricted)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • തന്നിരിക്കുന്ന ദുരുപയോഗ അരിപ്പ ചെയ്ത എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും തിരസ്കരിക്കുക (abusefilter-revert)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view)
 • സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view-private)
 • എ.പി.ഐ. ക്വറികളിൽ ഉയർന്ന പരിധി ഉപയോഗിക്കുക (apihighlimits)
 • ഐ.പി. അധിഷ്ഠിത പരിധികൾ ബാധകമല്ല (autoconfirmed)
 • സ്വന്തം തിരുത്തുകൾ റോന്തു ചുറ്റിയതായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (autopatrol)
 • പുനർപ്രാപനത്തിനു സ്വയംസംശോധനം നടപ്പിലാക്കുക (autoreviewrestore)
 • വലിയ നാൾവഴിയുള്ള താളുകൾ മായ്ക്കുക (bigdelete)
 • മറ്റുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ മാറ്റിയെഴുതുന്നതിൽനിന്നും തടയുക (block)
 • ഇമെയിൽ അയക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഉപയോക്താവിനെ തടയുക (blockemail)
 • നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട താളുകളിൽ തിരയുക (browsearchive)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • അംഗത്വങ്ങൾ സം‌യോജിപ്പിക്കുക (centralauth-merge)
 • കേന്ദ്രീകൃത അറിയിപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക (centralnotice-admin)
 • ചെക്ക്‌‌യൂസർ രേഖ കാണുക (checkuser-log)
 • പുതിയ ഉപയോക്തൃ അംഗത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക (createaccount)
 • താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക (സംവാദം താളുകൾ അല്ലാത്തവ) (createpage)
 • സംവാദ താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക (createtalk)
 • താളുകൾ മായ്ക്കുക (delete)
 • ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്നും റ്റാഗുകൾ മായ്ക്കുക (deletechangetags)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്തുകൾ ഇല്ലാതെ കാണുക (deletedhistory)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട എഴുത്തും താളിന്റെ മായ്ക്കപ്പെട്ട പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാണുക (deletedtext)
 • രേഖയിലെ പ്രത്യേക ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ മായ്ക്കുകയോ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുക (deletelogentry)
 • താളിന്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പുകൾ മായ്ക്കുക പുനഃസ്ഥാപിക്കുക (deleterevision)
 • താളുകൾ തിരുത്തുക (edit)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • താളിന്റെ ഉള്ളടക്ക രീതി തിരുത്തുക (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • ഉപയോക്തൃ സമ്പർക്കമുഖത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക (editinterface)
 • താങ്കളുടെ സ്വന്തം ക്രമീകരണങ്ങൾ തിരുത്തുക (editmyoptions)
 • "സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editprotected)
 • "സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്നടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editsemiprotected)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക സി.എസ്.എസ്. തിരുത്തുക (editsitecss)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് തിരുത്തുക (editsitejs)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജെസൺ തിരുത്തുക (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ CSS പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (editusercss)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ JS പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (edituserjs)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ജെസൺ പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • ആഗോള തടയലുകളെ പാർശ്വവത്കരിച്ചു പോവുക (globalblock-exempt)
 • ആഗോള തടയലിനെ പ്രാദേശികമായി നിർവീര്യമാക്കുക (globalblock-whitelist)
 • Use GWToolset (gwtoolset)
 • ഒരു ഉപയോക്തൃനാമത്തെ തടയുക, പരസ്യമായി കാണപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും മറയ്ക്കുന്നു (hideuser)
 • മറ്റുള്ള വിക്കികളിൽ നിന്നും താളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (import)
 • അപ്‌‌ലോഡ് ചെയ്ത പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും താളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (importupload)
 • ഐ.പി. തടയലുകൾ, സ്വതേയുള്ള തടയലുകൾ, റേഞ്ച് തടയലുകൾ ഒക്കെ ബാധകമല്ലാതിരിക്കുക (ipblock-exempt)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • ടാഗുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുക (managechangetags)
 • Manage the list of mentors (managementors)
 • മുൻപ്രാപനം നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ യാന്ത്രിക തിരുത്തലുകളായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (markbotedits)
 • നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് സന്ദേശം അയയ്ക്കുക (massmessage)
 • താളുകളുടെ നാൾവഴികൾ ലയിപ്പിക്കുക (mergehistory)
 • താളുകൾ നീക്കുക (move)
 • വർഗ്ഗ താളുകൾ മാറ്റുക (move-categorypages)
 • അടിസ്ഥാന ഉപയോക്തൃതാൾ മാറ്റുക (move-rootuserpages)
 • താളുകൾ അവയുടെ ഉപതാളുകളോടുകൂടീ നീക്കുക (move-subpages)
 • പ്രമാണങ്ങൾ നീക്കുക (movefile)
 • പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട താളുകൾ മാറ്റുക (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • Register newsletters (newsletter-create)
 • Delete newsletters (newsletter-delete)
 • Add or remove publishers or subscribers from newsletters (newsletter-manage)
 • Restore a newsletter (newsletter-restore)
 • പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിധികൾ ബാധകമല്ല (noratelimit)
 • താളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ മായ്ക്കുക (nuke)
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
 • Access to log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • സ്പൂഫിങ് പരിശോധനകൾ അതിലംഘിക്കുക (override-antispoof)
 • താളുകളുടെ പതിപ്പുകൾ പരിഭാഷക്കായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (pagetranslation)
 • മറ്റുള്ളവരുടെ തിരുത്തുകൾ റോന്തുചുറ്റിയതായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (patrol)
 • പുതിയ മാറ്റങ്ങളിലെ റോന്തുചുറ്റൽ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുക (patrolmarks)
 • സംരക്ഷണ മാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക, നിർഝരിത മാർഗ്ഗത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താളുകൾ തിരുത്തുക (protect)
 • സൈറ്റിന്റെ കാഷെ ഒരു താളിനായി പർജ് ചെയ്യുക (purge)
 • ഉപയോക്താക്കളുടെ പുനർനാമകരണം (renameuser)
 • നിലവിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെ മുകളിലേയ്ക്ക് അപ്‌‌ലോഡ് ചെയ്യുക (reupload)
 • സ്വയം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത പ്രമാണങ്ങൾക്കു മുകളിലേയ്ക്ക് പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (reupload-own)
 • പങ്ക് വെയ്ക്കപ്പെട്ട മീഡിയ സംഭരണിയെ പ്രാദേശികമായി അതിലംഘിക്കുക (reupload-shared)
 • നാൾപ്പതിപ്പുകൾ "പരിശോധിച്ചതായി" അടയാളപ്പെടുത്തുക (review)
 • ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ അവസാനം തിരുത്തൽ നടത്തിയ ഉപയോക്താവിന്റെ തിരുത്തൽ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കുക (rollback)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • കാപ്ച ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ കാപ്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക (skipcaptcha)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പതിപ്പ് എപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നും പ്രദർശിപ്പിക്കണം എന്നും ക്രമീകരിക്കുക (stablesettings)
 • പരസ്യമല്ലാത്ത രേഖകൾ കാണുക (suppressionlog)
 • താളുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ സ്രോതസ്സ് താളിൽ തിരിച്ചുവിടലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • ടോറിന്റെ പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള തടയൽ പാർശ്വീകരിച്ചു കടക്കുക (torunblocked)
 • ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാൻസ്കോഡ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ കാണുക (transcode-status)
 • ഓഫ്‌ലൈൻ പരിഭാഷകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (translate-import)
 • സന്ദേശ സഞ്ചയങ്ങളുടെ കൈകാര്യം (translate-manage)
 • പരിഭാഷകൾ സംശോധനം ചെയ്യുക (translate-messagereview)
 • സ്വയം തടയൽ നീക്കുക (unblockself)
 • താൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക (undelete)
 • ശ്രദ്ധിക്കാത്ത താളുകളുടെ പട്ടിക കാണുക (unwatchedpages)
 • പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (upload)
 • യു.ആർ.എല്ലിൽ നിന്നും പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (upload_by_url)
 • മറ്റുപയോക്താക്കളിൽ നിന്നും മറയ്ക്കപ്പെട്ട നാൾപ്പതിപ്പുകൾ കാണുക (viewsuppressed)
 • തിരുത്തുക എ.പി.ഐ.യുടെ ഉപയോഗം (writeapi)
സിസ്റ്റം കാര്യനിർവാഹകർ
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ മറയ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കാണുക (abusefilter-hidden-log)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ മറയ്ക്കുക (abusefilter-hide-log)
 • ദുരുപയോഗരേഖ കാണുക (abusefilter-log)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി കാണുക (abusefilter-log-detail)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ കാണുക (abusefilter-log-private)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ പുതുക്കുക (abusefilter-modify)
 • ആഗോള ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ നിർമ്മിക്കുക, പുതുക്കുക (abusefilter-modify-global)
 • പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി ദുരുപയോഗ അരിപ്പ പുതുക്കുക (abusefilter-modify-restricted)
 • തന്നിരിക്കുന്ന ദുരുപയോഗ അരിപ്പ ചെയ്ത എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും തിരസ്കരിക്കുക (abusefilter-revert)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view)
 • സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view-private)
 • എ.പി.ഐ. ക്വറികളിൽ ഉയർന്ന പരിധി ഉപയോഗിക്കുക (apihighlimits)
 • ഐ.പി. അധിഷ്ഠിത പരിധികൾ ബാധകമല്ല (autoconfirmed)
 • സ്വന്തം തിരുത്തുകൾ റോന്തു ചുറ്റിയതായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (autopatrol)
 • വലിയ നാൾവഴിയുള്ള താളുകൾ മായ്ക്കുക (bigdelete)
 • മറ്റുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ മാറ്റിയെഴുതുന്നതിൽനിന്നും തടയുക (block)
 • ഇമെയിൽ അയക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഉപയോക്താവിനെ തടയുക (blockemail)
 • നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട താളുകളിൽ തിരയുക (browsearchive)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • ആഗോള അംഗത്വം ബന്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധനം അഴിക്കുക (centralauth-lock)
 • അംഗത്വങ്ങൾ സം‌യോജിപ്പിക്കുക (centralauth-merge)
 • ആഗോളാംഗത്വങ്ങൾ പുനർനാമകരണം ചെയ്യുക (centralauth-rename)
 • ആഗോള അംഗത്വം ഒതുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറയ്ക്കുക (centralauth-suppress)
 • ആഗോള അംഗത്വ സംയോജനം നീക്കുക (centralauth-unmerge)
 • താളുകൾ മായ്ക്കുക (delete)
 • ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്നും റ്റാഗുകൾ മായ്ക്കുക (deletechangetags)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്തുകൾ ഇല്ലാതെ കാണുക (deletedhistory)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട എഴുത്തും താളിന്റെ മായ്ക്കപ്പെട്ട പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാണുക (deletedtext)
 • രേഖയിലെ പ്രത്യേക ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ മായ്ക്കുകയോ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുക (deletelogentry)
 • താളിന്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പുകൾ മായ്ക്കുക പുനഃസ്ഥാപിക്കുക (deleterevision)
 • താളുകൾ തിരുത്തുക (edit)
 • ഉപയോക്തൃ സമ്പർക്കമുഖത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക (editinterface)
 • "സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editprotected)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക സി.എസ്.എസ്. തിരുത്തുക (editsitecss)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് തിരുത്തുക (editsitejs)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജെസൺ തിരുത്തുക (editsitejson)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ CSS പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (editusercss)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ JS പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (edituserjs)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ജെസൺ പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (edituserjson)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • ആഗോള സംഘങ്ങളിലുള്ള അംഗത്വം തിരുത്തുക (globalgroupmembership)
 • ആഗോള സംഘങ്ങൾ പരിപാലിക്കുക (globalgrouppermissions)
 • ഐ.പി. തടയലുകൾ, സ്വതേയുള്ള തടയലുകൾ, റേഞ്ച് തടയലുകൾ ഒക്കെ ബാധകമല്ലാതിരിക്കുക (ipblock-exempt)
 • ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം ഒഴിവാക്കുക (oathauth-disable-for-user)
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)
 • Access to log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • കണ്ണിവത്കരിക്കപ്പെട്ട താളുകളുടെ ആഴം 5 വരെയുള്ള താളുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുക (override-export-depth)
 • ഉപയോക്താക്കളുടെ പുനർനാമകരണം (renameuser)
 • കാപ്ച ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ കാപ്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക (skipcaptcha)
 • താളുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ സ്രോതസ്സ് താളിൽ തിരിച്ചുവിടലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • സ്വയം തടയൽ നീക്കുക (unblockself)
 • താൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക (undelete)
 • യു.ആർ.എല്ലിൽ നിന്നും പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (upload_by_url)
 • എല്ലാ ഉപയോക്തൃ അവകാശങ്ങളും തിരുത്തുക (userrights)
 • മറ്റുള്ള വിക്കികളിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ തിരുത്തുക (userrights-interwiki)
VRT permissions agents
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
 • താളുകൾ വായിക്കുക (read)
WMF Ops Monitoring
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • യാന്ത്രിക പ്രവൃത്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു (bot)
ഡബ്ല്യു.എം.എഫ്. ഗവേഷകർ
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ദുരുപയോഗരേഖ കാണുക (abusefilter-log)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി കാണുക (abusefilter-log-detail)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ കാണുക (abusefilter-log-private)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view)
 • സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view-private)
 • എ.പി.ഐ. ക്വറികളിൽ ഉയർന്ന പരിധി ഉപയോഗിക്കുക (apihighlimits)
 • നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട താളുകളിൽ തിരയുക (browsearchive)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്തുകൾ ഇല്ലാതെ കാണുക (deletedhistory)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട എഴുത്തും താളിന്റെ മായ്ക്കപ്പെട്ട പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാണുക (deletedtext)
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • പരസ്യമല്ലാത്ത രേഖകൾ കാണുക (suppressionlog)
 • താൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക (undelete)
 • മറ്റുപയോക്താക്കളിൽ നിന്നും മറയ്ക്കപ്പെട്ട നാൾപ്പതിപ്പുകൾ കാണുക (viewsuppressed)
"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആഗോള_അംഗത്വാനുമതികൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്