അനുമതിപ്രശ്നം

Jump to navigation Jump to search

താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാൻസ്കോഡിങ് സ്ഥിതി കാണുക എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ അനുമതി ഇല്ല, കാരണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാൻ യാന്ത്രികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കൾ, കാര്യനിർവാഹകർ, സ്ഥിരീകരിച്ച ഉപയോക്താക്കൾ, സ്ഥിരീകരിച്ച ഉപയോക്താക്കൾ എന്നീ സംഘങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെ അംഗങ്ങൾക്കു മാത്രമേ സാധിക്കൂ