സ്വഭാവോക്തി

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

എന്തിന്റെയെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യെക സ്വഭാവം വര്ണ്ണിച്ചാൽ അത് സ്വഭാവോക്തി.

==ലക്ഷണം== സൂക്ഷ്മസ്വഭാവം വർണ്ണിക്കിൽ സ്വഭാവോക്തിയായിടും.

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=സ്വഭാവോക്തി&oldid=9852" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്