സുഭാഷിതങ്ങൾ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search
  1. ന ചോരഹാര്യം ന ച രാജഹാര്യം ന ഭ്രാതൃ ഭാജ്യം നച ഭാരകാരി

വ്യയേ കൃതേ വർദ്ധത ഏവ നിത്യം വിദ്യാധനം സർവ്വ ധനാൽ പ്രധാനം

  • അർത്ഥം:- കള്ളൻ കക്കില്ല, രാജാവ് നികുതിയും വാങ്ങില്ല, സോദരന് ഓഹരി കൊടുക്കണ്ട, ഭാരവുമില്ല. കൊടുക്കും തോറും വർദ്ധിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാധനം തന്നെയാൺ എല്ലാ ധനങ്ങളിലും മികച്ചത്.
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=സുഭാഷിതങ്ങൾ&oldid=9851" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്