സുഭാഷിതങ്ങൾ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search
  1. ന ചോരഹാര്യം ന ച രാജഹാര്യം ന ഭ്രാതൃ ഭാജ്യം നച ഭാരകാരി

വ്യയേ കൃതേ വർദ്ധത ഏവ നിത്യം വിദ്യാധനം സർവ്വ ധനാൽ പ്രധാനം

  • അർത്ഥം:- കള്ളൻ കക്കില്ല, രാജാവ് നികുതിയും വാങ്ങില്ല, സോദരന് ഓഹരി കൊടുക്കണ്ട, ഭാരവുമില്ല. കൊടുക്കും തോറും വർദ്ധിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാധനം തന്നെയാൺ എല്ലാ ധനങ്ങളിലും മികച്ചത്.

2 അർത്ഥാതുരാണാം ന സുഹൃന്ന ബന്ധുഃ കാമാതുരാണാം ന ഭയം ന ലജ്ജാ ചിന്താതുരാണാം ന സുഖം ന നിദ്രാ ക്ഷുധാതുരാണാം ന ബലം ന തേജഃ

  • ധനരോഗികൾക്കു് സുഹൃത്തും ഇല്ല, ബന്ധുവുമില്ല കാമരോഗികൾക്കു് പേടിയുമില്ല, നാണവുമില്ല ചിന്താരോഗികൾക്കു് സുഖവുമില്ല, ഉറക്കവുമില്ല വിശപ്പു രോഗമായവർക്കു് ബലവുമില്ല, തേജസ്സുമില്ല
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=സുഭാഷിതങ്ങൾ&oldid=17225" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്