സഹായത്തിന്റെ സംവാദം:ചിത്ര സഹായി

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

ഇന്റർ വിക്കി റിഡയറെക്റ്റ് വർക്കില്ല--Atjesse(സംവാദം) 10:26, 21 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)[reply]

ഇവിടെത്തന്നെ ഒരു കോപ്പി പകർത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ രീതിയിൽ വികസിപ്പിക്കണം--Manojk(സംവാദം) 18:38, 17 ജൂൺ 2013 (UTC)[reply]