സംവാദം:കേരള എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ 2009

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

Engineering എന്നത് മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നത് "എഞ്ചിനിയറിങ്ങ്" എന്നുതന്നെയാണോ? --Naveen Sankar(സംവാദം) 06:04, 5 ജൂൺ 2009 (UTC)

ആവണം.മലയാളം വാക്കുണ്ട് എങ്കിലും മിക്കവരും എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് തന്നെയാണ് നോക്കുക.അതാണ് ഈ തലക്കെട്ട് ഇട്ടത്.--Atjesse(സംവാദം) 14:46, 5 ജൂൺ 2009 (UTC)