സംവാദം:'അടയാളങ്ങൾ-'ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കാല്പനിക ഭാവങ്ങൾ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

ഈ ലേഖനത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പീഡിയയിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ടാവാം ഡിലീഷൻ--അനൂപൻ(സംവാദം) 13:13, 16 ഡിസംബർ 2008 (UTC)Reply[മറുപടി]

വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം--അനൂപൻ(സംവാദം) 15:35, 20 ഡിസംബർ 2008 (UTC)Reply[മറുപടി]