വർഗ്ഗം:വേഗത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

വിക്കിപാഠശാലയുടെ നയങ്ങൾക്ക് എതിരോ, പാഠശാലക്ക് ചേരാത്തതോ ആയ ഉള്ളടക്കങ്ങളുള്ളതിനാൽ വേഗത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളാണിവ.

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ താളുകളോ പ്രമാണങ്ങളോ ഇല്ല.