വിഷയം:സാമൂഹികശാസ്ത്രങ്ങൾ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

<പുസ്തകങ്ങൾ വിഷയം തിരിച്ച്

സാമൂഹികശാസ്ത്രങ്ങൾ
Social sciences.svg
സമൂഹവുമായും സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെയും മറ്റു വിഷയങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് സാമൂഹികശാസ്ത്രങ്ങൾ.
ഉപവിഷയങ്ങൾ
Chart organisation.svg
തിരഞ്ഞെടുത്ത പുസ്തകങ്ങൾ
Nuvola filesystems services.svg
അച്ചടിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളവ
Printer.svg
പി.ഡി.എഫ്. പുസ്തകങ്ങൾ
Noia 64 apps acroread.png