മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്/മലയാളം എഴുതുവാൻ/നിവേശക രീതികൾ/മൊഴി

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search
മൊഴി കീ വിന്യാസം

ഒരു ലിപ്യന്തരണ വ്യവസ്ഥയാണു മൊഴി. വരമൊഴി കൂട്ടായ്മയുടെ സംഭാവനയാണ് മൊഴി ലിപിവിന്യാസം.

വ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

മംഗ്ലീഷ് മലയാളം യുണീക്കോഡ് പേര് ഉദാഹരണം
a A അല
aa AA ആല
i I ഇല
ii II ഈറ
u U
ഉമ
uu UU ഊമ
R VOCALIC R
ഋതു