ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നവിധം

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ[തിരുത്തുക]

  • പശ
  • നൂല്
  • കടലാസ്

സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കടലാസിന്റെ അളവുകൾ (ബ്രിട്ടീഷ്)[തിരുത്തുക]

  1. ഫുള്സ്ക്യാപ്പ്- 13* X 17*
  2. ക്രൗണ് -15”x20”
  3. ഡമ്മി-17 1/2”x 221/2 ”
  4. മീഡിയം- 18”x 23”
  5. റോയൽ - 20”x25”
  6. ഇംപീരിയല്-22”xx30”

മെട്രിക് അളവിൽ ലഭിക്കുന്ന കടലാസ്[തിരുത്തുക]

വലുപ്പം ഏതായിരുന്നാലും, ഇവയുടെ വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ തമ്മിൽ ഒരു കൃത്യമായ അനുപാതം സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത. അവയുടെ ഒരു വശം 1 ആണെങ്കിൽ മറ്റേവശം എപ്പോഴും രണ്ടിൻറെ വർഗ്ഗമൂലം അഥവാ 1.414 ആയിരിക്കും.

ഈ അളവുകൾ ഇൻറർനാഷണൽ സ്റ്റാൻറേർഡ് ISO 216 നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇതിന് മൂന്ന് സീരിയസുകൾ നിലവിലുണ്ട്.

എ-സീരീസ്

ഇത് പ്രധാനമായും അച്ചടിക്കും എഴുതുവാനുമുള്ള പേപ്പറുകളുടെ അളവുകളാണ്. ഇന്ത്യയിലും മറ്റും ആഫീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ4 പേപ്പറുകളാണ്.

പേർ നീളംxവീതി (മി മി) നീളംxവീതി (ഇഞ്ച്)
എ0 840x1189 33.11x46.81
എ4 210x297 8.27x11.69
ബി-സീരീസ്

പ്രധാനമായും ഭൂപടങ്ങൾ, പോസ്റ്ററുകൾ തുടങ്ങിയവ അച്ചടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. എന്നാൽ, ബി 5 വലുപ്പത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

പേർ നീളംxവീതി (മി മി) നീളംxവീതി (ഇഞ്ച്)
ബി0 1000x1414 39.37x55.67
ബി4 250x353 9.84x13.90
സി-സീരീസ്

ഇവ തപാൽകവറുകളും മറ്റും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പറുകളാണ്. ഇതിൻറെ വലുപ്പം എ-സീരിസിനും ബി-സീരിസിനും മദ്ധ്യത്തിലായാണ് വരുന്നത് (ജ്യോമെട്രിക് സെൻറർ).

പേർ നീളംxവീതി (മി മി) നീളംxവീതി (ഇഞ്ച്)
സി0 917x1297 36.10x51.06
സി4 229x324 9.05x12.76

പ്രായോഗികമായി പറഞ്ഞാൽ, എ4 പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ എഴുത്ത് സി4 കവറിലും, അത് മുഴുവനായി ബി4 കവറിലും ഇടാവുന്നതാണ്. അഥവാ, എ5 വലുപ്പത്തിലുള്ള പുസ്തകത്തിന് സി4 കവറും ബി4 ജാക്കറ്റും ചേരുന്നതാണ്.