ബി.എസ്.എൻ.‍എൽ. ബ്രോഡ്ബാൻഡ്/മോഡം

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

ബി.എസ്.എൻ.‍എൽ. ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായി ഡി.എസ്.എൽ മോഡം ആവശ്യമാണ്.

നാലു തരം മോഡം ലഭ്യമാണ്.

പോർട്ടുകൾ ടൈപ്പ് 1 ടൈപ്പ് 2 ടൈപ്പ് 3 ടൈപ്പ് 4
ഇഥർനെറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് നാല്
വൈ-ഫൈ ഒന്ന് ഒന്ന്
യു.എസ്.ബി. ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന്
മോഡം വില 1000 1600 1000 1600

മോഡം കോൺഫിഗറേഷൻ[തിരുത്തുക]

  1. നോക്കിയ സീമൻസ് 1600
  2. ഡി.എൻ.എ.