ഫലകം:അക്ഷരമാലാസൂചിക (സമഗ്രം)

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search
അക്കങ്ങൾ : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
മലയാള
അക്കങ്ങൾ
:
  -അ
-അ
-ആ
-ാ
-ഇ
-ി
-ഈ
-ീ
-ഉ
-ു
-ഊ
-ൂ
-ഋ
-ൃ
-എ
-െ
-ഏ
-േ
-ഐ
-ൈ
-ഒ
-ൊ
-ഓ
-ോ
-ഔ
-ൗ
-അം
-ം
-അഃ
-ഃ
അം അഃ
കാ കി കീ കു കൂ കൃ കെ കേ കൈ കൊ കോ കൗ കം കഃ
ഖാ ഖി ഖീ ഖു ഖൂ ഖൃ ഖെ ഖേ ഖൈ ഖൊ ഖോ ഖൗ ഖം ഖഃ
ഗാ ഗി ഗീ ഗു ഗൂ ഗൃ ഗെ ഗേ ഗൈ ഗൊ ഗോ ഗൗ ഗം ഗഃ
ഘാ ഘി ഘീ ഘു ഘൂ ഘൃ ഘെ ഘേ ഘൈ ഘൊ ഘോ ഘൗ ഘം ഘഃ
ങാ ങി ങീ ങു ങൂ ങൃ ങെ ങേ ങൈ ങൊ ങോ ങൗ ങം ങഃ
ചാ ചി ചീ ചു ചൂ ചൃ ചെ ചേ ചൈ ചൊ ചോ ചൗ ചം ചഃ
ഛാ ഛി ഛീ ഛു ഛൂ ഛൃ ഛെ ഛേ ഛൈ ഛൊ ഛോ ഛൗ ഛം ഛഃ
ജാ ജി ജീ ജു ജൂ ജൃ ജെ ജേ ജൈ ജൊ ജോ ജൗ ജം ജഃ
ഝാ ഝി ഝീ ഝു ഝൂ ഝൃ ഝെ ഝേ ഝൈ ഝൊ ഝോ ഝൗ ഝം ഝഃ
ഞാ ഞി ഞീ ഞു ഞൂ ഞൃ ഞെ ഞേ ഞൈ ഞൊ ഞോ ഞൗ ഞം ഞഃ
ടാ ടി ടീ ടു ടൂ ടൃ ടെ ടേ ടൈ ടൊ ടോ ടൗ ടം ടഃ
ഠാ ഠി ഠീ ഠു ഠൂ ഠൃ ഠെ ഠേ ഠൈ ഠൊ ഠോ ഠൗ ഠം ഠഃ
ഡാ ഡി ഡീ ഡു ഡൂ ഡൃ ഡെ ഡേ ഡൈ ഡൊ ഡോ ഡൗ ഡം ഡഃ
ഢാ ഢി ഢീ ഢു ഢൂ ഢൃ ഢെ ഢേ ഢൈ ഢൊ ഢോ ഢൗ ഢം ഢഃ
ണാ ണി ണീ ണു ണൂ ണൃ ണെ ണേ ണൈ ണൊ ണോ ണൗ ണം ണഃ
താ തി തീ തു തൂ തൃ തെ തേ തൈ തൊ തോ തൗ തം തഃ
ഥാ ഥി ഥീ ഥു ഥൂ ഥൃ ഥെ ഥേ ഥൈ ഥൊ ഥോ ഥൗ ഥം ഥഃ
ദാ ദി ദീ ദു ദൂ ദൃ ദെ ദേ ദൈ ദൊ ദോ ദൗ ദം ദഃ
ധാ ധി ധീ ധു ധൂ ധൃ ധെ ധേ ധൈ ധൊ ധോ ധൗ ധം ധഃ
നാ നി നീ നു നൂ നൃ നെ നേ നൈ നൊ നോ നൗ നം നഃ
പാ പി പീ പു പൂ പൃ പെ പേ പൈ പൊ പോ പൗ പം പഃ
ഫാ ഫി ഫീ ഫു ഫൂ ഫൃ ഫെ ഫേ ഫൈ ഫൊ ഫോ ഫൗ ഫം ഫഃ
ബാ ബി ബീ ബു ബൂ ബൃ ബെ ബേ ബൈ ബൊ ബോ ബൗ ബം ബഃ
ഭാ ഭി ഭീ ഭു ഭൂ ഭൃ ഭെ ഭേ ഭൈ ഭൊ ഭോ ഭൗ ഭം ഭഃ
മാ മി മീ മു മൂ മൃ മെ മേ മൈ മൊ മോ മൗ മം മഃ
യാ യി യീ യു യൂ യൃ യെ യേ യൈ യൊ യോ യൗ യം യഃ
രാ രി രീ രു രൂ രൃ രെ രേ രൈ രൊ രോ രൗ രം രഃ
റാ റി റീ റു റൂ റൃ റെ റേ റൈ റൊ റോ റൗ റം റഃ
ലാ ലി ലീ ലു ലൂ ലൃ ലെ ലേ ലൈ ലൊ ലോ ലൗ ലം ലഃ
ളാ ളി ളീ ളു ളൂ ളൃ ളെ ളേ ളൈ ളൊ ളോ ളൗ ളം ളഃ
ഴാ ഴി ഴീ ഴു ഴൂ ഴൃ ഴെ ഴേ ഴൈ ഴൊ ഴോ ഴൗ ഴം ഴഃ
വാ വി വീ വു വൂ വൃ വെ വേ വൈ വൊ വോ വൗ വം വഃ
ശാ ശി ശീ ശു ശൂ ശൃ ശെ ശേ ശൈ ശൊ ശോ ശൗ ശം ശഃ
ഷാ ഷി ഷീ ഷു ഷൂ ഷൃ ഷെ ഷേ ഷൈ ഷൊ ഷോ ഷൗ ഷം ഷഃ
സാ സി സീ സു സൂ സൃ സെ സേ സൈ സൊ സോ സൗ സം സഃ
ഹാ ഹി ഹീ ഹു ഹൂ ഹൃ ഹെ ഹേ ഹൈ ഹൊ ഹോ ഹൗ ഹം ഹഃ