ഏറ്റവുമധികം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 17:24, 19 ഏപ്രിൽ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:Fmbox‏‎ (180 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 2. ഫലകം:Template other‏‎ (175 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 3. ഫലകം:Documentation/start box‏‎ (153 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 4. ഫലകം:Documentation/end box‏‎ (153 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 5. ഫലകം:Documentation/template page‏‎ (152 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 6. ഫലകം:Documentation/start box2‏‎ (152 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 7. ഫലകം:Documentation/end box2‏‎ (152 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 8. ഫലകം:Documentation/docspace‏‎ (152 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 9. ഫലകം:Documentation‏‎ (151 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 10. ഫലകം:Tl‏‎ (58 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 11. ഫലകം:Ombox/core‏‎ (51 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 12. ഫലകം:Ombox‏‎ (50 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 13. ഫലകം:Namespace detect‏‎ (47 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 14. ഘടകം:Namespace detect‏‎ (47 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 15. ഫലകം:Documentation subpage‏‎ (37 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 16. ഫലകം:Mbox‏‎ (36 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 17. ഫലകം:Pp-meta‏‎ (29 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 18. ഫലകം:Prettyurl‏‎ (29 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 19. ഫലകം:Edit section‏‎ (26 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 20. ഫലകം:Pp-template‏‎ (25 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 21. ഫലകം:Purge‏‎ (25 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 22. ഫലകം:Sec link/text‏‎ (23 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 23. ഫലകം:Sec link/relative url‏‎ (23 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 24. ഫലകം:Sec link auto‏‎ (22 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 25. ഫലകം:Tlx‏‎ (22 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 26. ഫലകം:Mbox-side‏‎ (20 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 27. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം‏‎ (20 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 28. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം2‏‎ (19 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 29. ഫലകം:File other‏‎ (18 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 30. ഫലകം:വിവരണം‏‎ (18 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 31. ഫലകം:Needs Image‏‎ (17 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 32. ഫലകം:Yesno‏‎ (17 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 33. ഫലകം:Imbox‏‎ (16 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 34. ഫലകം:Main other‏‎ (16 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 35. ഫലകം:BOOKNAME‏‎ (15 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 36. ഫലകം:Softredirect‏‎ (15 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 37. ഫലകം:Click‏‎ (15 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 38. ഫലകം:വിക്കിപീഡിയ‏‎ (14 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 39. ഫലകം:അപൂർണ്ണ പുസ്തകം‏‎ (14 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 40. ഫലകം:Custom-title‏‎ (14 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 41. ഫലകം:അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ‏‎ (13 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 42. ഫലകം:Wikipediacat‏‎ (13 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 43. ഫലകം:കൈ‏‎ (12 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 44. ഫലകം:PU‏‎ (12 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 45. ഫലകം:ഉപതാൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക‏‎ (11 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 46. ഫലകം:Ed right2‏‎ (11 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 47. ഫലകം:High-risk‏‎ (11 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 48. ഫലകം:Free media‏‎ (11 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 49. ഫലകം:Template doc‏‎ (10 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 50. ഫലകം:വിഷയം ഭാഗങ്ങൾ‏‎ (10 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)