പാചകപുസ്തകം:കുട്ടനാടൻ മീൻ കറികൾ

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

കുട്ടനാട്ടിലെ ശുദ്ധജലമത്സ്യങ്ങളും അവകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മീൻകറികളും പ്രശസ്തമാണ്. അത്തരം മീൻകറികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.